Vyberte stránku

Mgr.
Daniela Šenarová,

Zákony Rovnováhy

 

Online holistický systém komplexní podpory podporující člověka
na jeho cestě k jeho svébytnosti a celistvosti 


Věnuji se “holistické podpoře člověka na cestě k obrození či zachování jeho  svébytnosti a celistvosti 

Aktuální nabídka “mojí holistické obecně prospěšné služby/podpory” 
v duchu universálního zákona jednoty a rovnováhy (spravedlnosti)

V rámci mojí služby ve prospěch celku poskytované na bázi činné/tvůrčí kompetence nabízím tuto svoji konkrétní kolektivní podporu “zaměřující se na zachování či obnovení svébytnosti, důstojnosti a hmotné soběstačnosti člověka včetně ochrany nedotknutelnosti jeho integrity a vrozených práv” s pomocí
používání platného práva v duchu jednoty a rovnováhy (spravedlnosti).

1. V rámci mojí "služby ve prospěch celku" poskytované na bázi “tvůrčí/činné kompetence - zaměřené na zachování či obnovení svébytnosti, důstojnosti a hmotné soběstačnosti člověka včetně ochrany nedotknutelnosti jeho integrity a vrozených práv - se věnuji "holistické a komplexní podpoře člověka jako svébytné bytosti ”.

Služba ve prospěch celku” poskytovaná na bázi tzv. “tvůrčí/činné komptence” se zaměřuje na “obrození či zachování svojí universální podstaty”, se kterou se pojí klíčové hodnoty a vrozené ctnosti člověka – jako tvůrčí lidské bytosti” – kterou lze nazvat jedním slovem „humanita“.  Svými finančními dary” podporujete naplňování tohoto universálního záměru. 

Mým posláním pak je podporovat člověka, jako svébytnou bytosti, na jeho cestě k obrození “svojí humanity”. “Humanita” zahrnuje hodnoty svébytnost, důstojnost a hmotná soběstačnost člověka včetně ochrany jeho celistvé osobnosti, integrity a přirozených práv.  

Vzhledem k tomuto mému poslání a “universálnímu charakteru” mojí kolektivní podpory, která teoreticky cílí na všechny lidi (neboť všichni jsou stvořeni ze stejné universální svébytné podstaty) se nemohu v rámci této služby pro celek věnovat „adresně na míru každému“. Proto má tato universální služba celku (kolektivní charakter) spíše „edukačně-osvětovou-informační-inspirační povahu (nikoliv „adresnou poradenskou“ nebo “realizační”, u které je vždy potřeba důsledně zohledňovat konkrétní situaci, ve které se člověk nachází, včetně individuálního nastavení daného člověka).

“Universální/holistický charakter služby ve prospěch celku” sebou nese i tomuto charakteru odpovídající pojetí a praktické uchopení této služby tak, aby se dala zvládat prakticky “vlastními silami” a současně, aby podporovala život jako celek (tedy můj i váš). S poskytováním služby ve prospěch celku proto zavádím tzv. “reciproční”, tj. vzájemně se obohacující ekonomiku “dar za dar” a spolupráci stavící na “svébytnosti” všech zúčastněných.  Vedou mne k tomu zejména tyto dva důvody:

a) Služba ve prospěch celku se neposkytuje individuálně a adresně – tj. na míru – laděné podpory” (v rámci které se osobně a individuálně věnuji klientovi v rámci individuální interakce a vztahu), ale v duchu jednoty a rovnováhy přistupuji ke všem lidem universálně a jednotně, jako k částem jedné jediné bytosti.

b) Reciproční ekonomika “dar za dar” zajišťuje spravedlivou, férovou a vzájemně prospěšnou (tedy harmonickou) výměnu zachovávající “rovnováhu ve vzájemném obohacování se účastníky výměny.

c) Prakticky podporuje “svébytnost” všech zúčastněných (tzn. tvoření v souladu se sebou, svobodnou volbu, dobrovolnost a odpovědnost za sebe sama, svoje svobodné volby a činy s nimi spojené).

A jak tato “ekonomika ve vztahu na bázi dar za dar” prakticky funguje? 

Ekonomika “dar za dar” staví na pojetí, že každý zúčastněný (já i každý z vás) v právním postavení “svébytného dárce” (tj. toho, kdo v interakci současně “dává svůj dar” a současně v rovnováze s tím i dar přijímá). Ekonomika “dar za dar” staví na “vzájemně prospěšné či obohacující výměně konkrétních darů s jasně určenou hodnotou”, kdy “zájemce o moji podporu” poskytne svůj „finanční dar“ (jako první) na realizaci mých potřeb, aktivit a projektů, a to v hodnotě, která odpovídá minimálně odpovídající jimi vybranému „produktu“ (např. vybraný typ členství nebo e-book, přednáška atd.) s tím, že po jeho zaplacení – výměnou za svůj dar – obdrží recipročně za svůj dar podporující aktivity a projekty realizované v jednotném duchu “Zákony Rovnováhy” jimi vybraný “dar, popř. “dary ” v hodnotě jejich zaplaceného daru. Před odesláním svého daru na bázi ekonomiky “dar za dar” si zájemce podle svojí vlastní svobodné volby vybere z mojí aktuální nabídky, který konkrétní produkt, popř. produkty chce dostat výměnou za svůj finanční dar po jeho zaplacení.

Placení darů a jejich výběr probíhá “online a automatizovaně” (bez jakéhokoliv ovlivňování osoby ze strany provozovatele, tedy výběr je zcela svobodně na něm). a to na základě online formuláře, po jehož vyplnění a odeslání z webu https://www.zakonyrovnovahy.cz/?page_id=13864 daná osoba obdrží na svůj zadaný e-mail doklad o úhradě daru včetně potvrzující a specifikující „konkrétní výměnu jeho daru za jím vybraný dar (kterým je měsíční nebo roční členství v Poradně, popř. jiné dary v nabídce přístupné pro členy poradny). Platba se provádí bezhotovostně, a to převodem na uvedený účet.

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů, prosím, napište na tento e-mail: podpora@zakonyrovnovahy.cz

Děkuji.

Těším na spolu-tvoření 🙂

Daniela Šenarová

Svými dary podporujete sebe i mne v jednotném duchu “Zákony Rovnováhy” a umožňujete mi, abych mohla prakticky uskutečňovat tento plán mých konkrétních tvůrčích aktivit a projektů ve prospěch celku

Plán mých tvůrčích aktivit a projektů ve prospěch celku

a sjednocující záměr (duch) “Zákony Rovnováhy”:

V rámci mojí služby ve prospěch celku” poskytované na bázi činné/tvůrčí kompetence
mám v plánu  uskutečňovat v “jednotném duchu” a  s finanční a jinou podporou členů komunity “Zákony Rovnováhy” tyto moje aktivity a projekty zaměřující se 
na zachování či obnovení svébytnosti, důstojnosti a hmotné soběstačnosti člověka včetně ochrany nedotknutelnosti jeho integrity a vrozených práv” s pomocípoužívání platného práva v duchu jednoty a rovnováhy (spravedlnosti).

1. Činná kompetence a autorská činnost podporující integritu (tj. svébytnost, důstojnost a soběstačnost) člověka včetně jeho bytostných práv

V rámci této činnosti (pod sekcí “Činná kompetence – moje akce/díla”) se věnuji tvůrčím aktivitám na bázi “činné kompetence” (tj. proaktivní tvůrčí/autorské činnosti konajíce svébytně ve prospěch celku v souladu se svojí bytostnou podstatou (tj. za sebe sama – podle svého vědomí a svědomí – využívajíce svoje znalosti a schopnosti). Tyto moje tvůrčí aktivity a díla jsou tvořena se záměrem sjednocovat lidi tvořící jednu bytost a v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy = Spravedlnosti podporovat návrat k bytostným hodnotám lidství a obnovit respekt, úctu a podporu člověka v jeho svébytnosti, důstojnosti, soběstačnosti a ve výkonu jeho bytostných/přirozených práv.

2. Osvětové, edukační a informační aktivity podporující "svébytnost, důstojnost a soběstačnost člověka včetně jeho integrity (celistvosti) v duchu jednoty a rovnováhy (spravedlnosti)

V rámci této tvůrčí aktivity se věnuji osvětové, osvětlující, edukační a informační činnosti pro celek podporující  zachování či obnovení svébytnosti, důstojnosti a soběstačnosti člověka včetně jeho integrity v duchu spravedlnosti. Je určena pro lidi, kteří jsou mají zájem porozumět fungování života a za-konu jednoty a rovnováhy (spravedlnosti), se sebe-vzdělávat v oblasti nižších a vyšších zákonů, které potřebuje člověk a občan naší země znát, aby mohl vykovnávat svoje práva a povinnosti kompetentně ve spravedlivém duchu (tj. dobrovolně a současně odpovědně na podporu životu jako celku.

w

3. Komunita podporovatelů aktivit a projektů podporujících "humanitu" a budoucích členů "Klubu Zákony Rovnováhy"

V rámci této mojí tvůrčí aktivity bych ráda v online skupině “Zákony Rovnováhy” soustředila “duchovně probuzené lidi”, kteří spolu se mnou sdílí “jednotného ducha podporujícího humanitu”, jak chceme žít (tj. v souladu se svojí svébytnou podstatou a v jednotě s nižšími ale i vyššími zákony v duchu rovnováhy) a kteří cítí volání zapojit se pro-aktivně a prakticky do “obrody a zachování humanity” včetně jejích klíčových hodnot a přirozených/ vrozených práv člověka, jako svébytné bytosti, cestou šíření “holistického přístupu k člověku” a jeho praktické rozšiřování prostřednictvím první “holistické-právně-mediační kanceláře Mgr. Daniely Šenarové sloužící ve prospěch celku ve spravedlivém duchu jednoty a rovnováhy. Členství v online komunitě “Klubu Zákony Rovnováhy” je dobrovolné a provoz a obsluhování online skupiny této komunity funguje na bázi “dobrovolných sponzorských darů” a/nebo na bázi reciproční (tj. vzájemně obohacující) “ekonomiky dar za dar”, kterými se členové v jednotném duchu zapojují do realizaci tvůrčích aktivit a projektů “Zákony Rovnováhy”.

4. Komplexní holistický portál kolektivní online podpory lidí (Klub Zákony Rovnováhy)

V rámci této mojí tvůrčí aktivity hodlám vytvořit  Komplexní holistický systém podpory” zaměřený na zachování či obrození humanity a jejích tří klíčových kvait (“svébytnosti, důstojnosti a soběstačnosti člověka” včetně jeho integrity neboli celistvosti/jednoty – ducha-duše-těla-mysli  v duchu Vyššího Zákona Jednoty, Rovnováhy/Spravedlnosti). Tento systém bude určený k široké edukačně-inspirativní-informační podpoře lidí, kteří chtějí skrze sebe prakticky uskutečňovat uchování a obrozování naší “humanity”. Systém podpory bude na bázi členství “ jako “online klub” zde na webu (www.zakonyrovnovahy.cz).

5. "Holistická právně-mediační kancelář a reforma a inovace systému o holistickou disciplínu"

V rámci této mojí tvůrčí aktivitě pro celek se (v sekci “Holistická disciplína”) hodlám věnovat aktivitám zaměřeným na “obrodu a zachování humanity” a jejích klíčových hodnot a současně na reformu a inovaci stávajícího systému skrze integraci “holistické disciplíny” a její praktické rozšiřování prostřednictvím první  “holistické-právně-mediační kanceláře sloužící ve prospěch celku (tj. lidu jako celku) ve spravedlivém duchu.

“Holistická-právně-mediační kancelář která bude podporovat konkrétní odbornou právní a mediační podporu, která bude podporovat život jako celek ve spravedlivém a férovém duchu tak, aby klienty svými službami podporovala a směřovala ke svébytnému řešení a současně je i právně chránila při výkonu svého “legitimního postavení svébytné bytosti v duchu Vyššího i nižšího práva”.  Tato “holistická právně-mediační kancelář” bude prakticky aplikovat “holistický přístup k člověku”, dále bude spravedlivě a férově chránit výkon legitimních kompetencí člověka včetně všech jeho legitimních (tj. bytostných/přirozených i pozitivních) práv a zákonných povinností v duchu “vyšší spravedlnosti” (zá-kona jednoty a rovnováhy) a v neposlední řadě “sloužit svrchovanému lidu jako jednomu celku” tím, že bude podporovat zachování a ochranu ústavně a mezinárodně podložených lidských práv a svobod a podprovat svojí činností transformační proces obrození a zachování hodnot “HUMANITY” v souladu s ústavně zaručenými demokratickými základy ČR a platnými právními normami, které jsou s ním v souladu.

V rámci reformy současného právního systému se hodlám věnovat také

a) zavedení “oboru či specializace” zabývající se přirozenou harmonizací/ narovnáváním bytostného vztahu člověka ke svojí živoucí podstatě/životu jako celku v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) – tzv. “Holistické ekoterapie”,  a dále

b) edukaci a vzdělávání “holistického pojetí výkonu spravedlnosti” mezi právníky, které staví na propojení lidské “Zákonnosti” s působením Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy/Spravedlnosti do vzájemném souladu při výkonu odborné právnické profese (tzv. “Holistická Spravedlnost”).

6. Založení a rozvíjení společenství "PlatforMAAT CZ"

V rámci této tvůrčí aktivity (v sekci společenství PlatforMAAT CZ) se hodlám věnovat aktivitám zaměřeným na “založení a rozvíjení společenství PlatforMAAT CZ” svébytných, tvůrčích a kompetentních lidí, kteří jsou připraveni a ochotni aktivně tvořit “ve prospěch celku” v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) a stát se “ambassadory” kvalit, ctností a základních hodnot (MAAT), na kterýchvrozené “autonomní postavení člověka” a jeho celistvá tvořivá podstata zahrnující svébytnost, důstojnost, soběstačnost a celistvost a nedotknutelnost této jeho “jednoty a integrity” a spolupracujících na bázi tzv. “činné kompetence” a “dobrovolné služby ve prospěch celku”, potažmo lidstva a jejichž “bezpodmínečný projev a šíření skrze konání” povede k zachování či obnovení suverenního postavení člověka, potažmo lidstva (jako jednotné svébytné bytosti). Mým záměrem či motivací pro založení tohoto společenství je vytvořit “kompetentní a mocnou protiváhu”, která se bude konstruktivně, kreativně a proaktivně aktivně podílet na řešení aktuálních problémů a situací s “celospolečenskými dopady” v duchu Zákonnosti a Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).

Pár slov o mně

❤️+🧠 ČLOVĚK

👩‍🦳 Žena

🦋 Moje profese:

⌛️ a) Holistický právník a průvodce spravedlností (od r. 2020)

🔆 b) Zapsaná mediátorka (od r. 2012)

⚖️ c) Advokátka (od. r. 2002)

 

Kontakty

 

Mgr. Daniela Šenarová

IČ: 710 744 65

email

podpora@zakonyrovnovahy.cz

web pro moje tvůrčí aktivity (dobrovolnou službu pro celek)

www.zakonyrovnovahy.cz

můj profesní web
(služby na vyžádání na bázi smluvního/závazkového vztahu)

www.senarova-daniela.cz