Mgr.
Daniela Šenarová,

Zákony Rovnováhy

 

 Holistický systém komplexní podpory podporující člověka
na jeho cestě k jeho svébytnosti a celistvosti 


Věnuji se komplexní podpoře člověka na cestě k obnovení či zachování jeho svébytnosti a celistvosti 

Můj záměr a plán mých dobrovolných tvůrčích aktivit pro celek

V rámci mojí dobrovolné služby pro celek poskytované na bázi činné/tvůrčí kompetence se plánuji věnovat těmto dobrovolným tvůrčím aktivitám ve prospěch celku  

1. Činná kompetence a autorská činnost podporující integritu (tj. svébytnost, důstojnost a soběstačnost) člověka včetně jeho bytostných práv

V rámci této činnosti (pod sekcí “Činná kompetence – moje akce/díla”) se věnuji tvůrčím aktivitám na bázi “činné kompetence” (tj. proaktivní tvůrčí/autorské činnosti konajíce svébytně ve prospěch celku v souladu se svojí bytostnou podstatou (tj. za sebe sama – podle svého vědomí a svědomí – využívajíce svoje znalosti a schopnosti). Tyto moje tvůrčí aktivity a díla jsou tvořena se záměrem sjednocovat lidi tvořící jednu bytost a v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy = Spravedlnosti podporovat návrat k bytostným hodnotám lidství a obnovit respekt, úctu a podporu člověka v jeho svébytnosti, důstojnosti, soběstačnosti a ve výkonu jeho bytostných/přirozených práv.

2. Osvětové, edukační a informační aktivity podporující "svébytnost člověka a jeho prRÁvo na celostní zdRAví"

V rámci této tvůrčí aktivity (pod sekcí “Noviny z roviny Rovnováhy”) se hodlám věnovat osvětové, osvětlující, edukační a informační činnosti pro celek (konkrétně tyto aktivity směřuji vůči  “probuzeným lidem” (kteří jsou členy mojí Komunity, Poradny a Klubu “Zákony Rovnováhy”), kteří jsou připraveni vstřebávat a prakticky využívat zdrojové universální informace týkající se celostního fungování lidského systému vědomí a jeho přirozené harmonice skrze působení Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).

w

3. On-line holistická poradna "Zákony Rovnováhy"

V rámci této mojí tvůrčí aktivity (v sekci “on-line poradna”) hodlám sdílet svoje praktické zkušenosti a znalosti, jak lze svébytně v duchu Vyššího Zákony Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) přistupovat k nejrůznějším životním situacím a řešit je samostatně/svébytně (nikoliv skrze odborné zástupce). Dále v rámci této poradny poskytuji konkrétní praktická “kolektivní doporučení a vedení” členům “Poradny Zákony Ronováhy”, které je podpoří či nasměřují ke konkrétnímu, co nejjednoduššímu způsobu či postupu, jímž mohou sami za sebe skutečně vyřešit a proměňovat svoje životní či vztahové situace (a to skrze svoje vlastní konání/nekonání a dobrovolnou změnu/nápravu svého nezdravého postoje či přístupu k životu jako Celku v duchu Vyššího Zákona Jednoty a  Rovnováhy/Spravedlnosti).

4. Vzdělávací videobanka "Zákony Rovnováhy"

“V rámci této mojí tvůrčí aktivity pro celek (v sekci “Video banky Zákony Rovnováhy”) se vhodlám věnovat edukační, školící a vzdělávací činnosti včetně “autorské tvorby” vybraných “vzdělávacích a edukačních on-line produktů”zaměřené na detailní osvětlování, objasňování a teoretické sdílení mého poznání/vědění týkající se “naší lidské bytostné podstaty a její tvůrčí a svébytné povahy”  včetně “celostního fungování lidského systému vědomí a jeho přirozené harmonice skrze působení Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti)”. V rámci této činnosti, která bude přístupná členům klubu “Zákony Rovnováhy” se věnuji autorskému tvoření konkrétních “on-line produktů” určených pro registrované členy “Klubu Zákony Rovnováhy, které by je měly podpořit a posunout v jejich “osobní transformaci” a “přirozené harmonizaci systému vědomí do stavu obnovení bytostné vlády/suverenity nad svým životem díky porozumění a praktické aplikaci Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).

5. "Reforma a inovace systému o holistickou disciplínu"

V rámci této mojí tvůrčí aktivitě pro celek se (v sekci “Holistická disciplína”) hodlám věnovat aktivitám zaměřeným na reformu a inovaci stávajícího  systému skrze integraci “holistické disciplíny” a její praktické rozšiřování. V rámci reformy současného systému se pak jedná:

a) o zavedení “oboru či specializace” zabývající se přirozenou harmonizací/ narovnáváním bytostného vztahu člověka ke svojí živoucí podstatě/životu jako celku v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) – tzv. “Holistické ekoterapie”,  a dále

b) o zavedení “holistického pojetí výkonu spravedlnosti”, které staví na propojení lidské “Zákonnosti” s působením Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy/Spravedlnosti do vzájemném souladu (tzv. “Holistická Spravedlnost”) při výkonu odborné právnické profese.

6. Založení a rozvíjení společenství "PlatforMAAT CZ"

V rámci této tvůrčí aktivity (v sekci společenství PlatforMAAT CZ) se hodlám věnovat aktivitám zaměřeným na “založení a rozvíjení společenství PlatforMAAT CZ” svébytných, tvůrčích a kompetentních lidí, kteří jsou připraveni a ochotni aktivně tvořit “ve prospěch celku” v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) a stát se “ambassadory” kvalit, ctností a základních hodnot (MAAT), na kterých staví vrozená svébytnost člověka, potažmo lidstva a jejichž “bezpodmínečný projev a šíření skrze konání” povede k zachování či obnovení suverenního postavení člověka, potažmo lidstva (jako jednotné svébytné bytosti). Mým záměrem či motivací pro založení tohoto společenství je vytvořit “kompetentní a mocnou protiváhu”, která se bude konstruktivně, kreativně a proaktivně aktivně podílet na řešení aktuálních problémů a situací s “celospolečenskými dopady” v duchu Zákonnosti a Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).

Pár slov k mojí kompetenci holistického právníka a průvodce spravedlností

🌟 Moje specializace a kompetence:

1) ⌛️  Holistika (věda o svobodném tvoření polarit ve vzájemné harmonii a v souladu s universálním řádem jednoty a rovnováhy) podporující člověka v obnovení svojí vrozené celistvosti a autonomie (svébytnosti, důstojnosti a soběstačnosti)

2) 💎  Znalost universálního přirozený řádu fungující na bázi jednoty a rovnováhy včetně fungování komplexního systému spravedlnosti

3)🦋Přirozená, autonomní a celistvá harmonizace protikladných polarit v systému vědomí člověka do jednoty a rovnováhy

4)  ⚖️  Vrozená a přírozená práva člověka (jako svébytné bytosti) včetně jeho svrchovaného postavení na bázi mezinárodních úmluv a ústavního práva a svrchovaného ústavního zákona listiny práv a svobod ČR

5)⚖️   Civilní právo ČR a právní ochrana občana a jeho celistvého zdraví včetně právní ochrany jeho osobní integrity a nedotknutelnosti

6) 🔆 Transformační a harmonizační mediace sporů zaměřená na svébytné a spravedlivé vyřešení sporů a prevenci jejich tvoření, které harmonizuje celek (skrze sjednocení podstaty, příčiny a hmotného projevu do jednoty a rovnováhy)

 

Pár slov o mně

❤️+🧠 ČLOVĚK

👩‍🦳 Žena

🦋 Moje profese:

⌛️ a) Holistický právník a průvodce spravedlností (od r. 2020)

🔆 b) Zapsaná mediátorka (od r. 2012)

⚖️ c) Advokátka (od. r. 2002)

 

1. Působím jako holistický právník a průvodce spravedlností

„Holistický průvodce spravedlností“ je právník, který disponuje znalostí fungování systému Nižší/světské a Vyšší /Boží spravedlnosti a dokáže s nimi „pracovat“ souladným způsobem tak, aby pomohl odhalit pravou/skutečnou duchovní/živoucí podstatu projevených a zažívaných obtíží či problémů, provázal ji s konkrétní duševní příčinou, která způsobila a vedla u klienta ke stvoření svého problému v materiálním světě) a nenásilně vedl člověka v duchu jeho svébytné kompetence a universálních Zákonů Jednoty a Rovnováhy v roli jeho průvodce k dobrovolné harmonizaci/nápravě svého bytostného vztahu k životu/vědomí Celku při praktickém řešení konkrétní situace, anebo mu ukazaoval cestu, jak předcházet jeho dis harmonizaci a tím vzniku budoucích prolémů a zažívání nejrůznějších obtíží jako důsledku porušování universálních zákonů.

„Holistický průvodce spravedlností“ se tedy zabývá přirozeným „uzdRavováním člověka a jeho mezilidských vztahů“, a to cestou vedení člověka k dobrovolné nápravě či změně jeho „nemocného“ postoje k “Životu jako Celku” a k narovnání = harmonizaci tohoto bytostného vztahu člověka k Životu v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).

2. Jsem průkopníkem "holistické (universální) spravedlnosti"

„Holistická Spravedlnost“ se opírá o universální síly udržující spravedlivý řád, jednotu a rovnováhu (Spravedlnosti) v celém systému vědomí Celku a udržuje člověka a jeho trojjediný systém ve spojení, v jednotě a rovnováze s jeho světelnou universální bytostnou podstatou.

„Holistická Spravedlnost“ ctí přirozený kosmický řad a universálníí zákony chránící a podporující  Jednotu a Rovnováhu (Spravedlnost) mezi všemi stvořeními tvořících jednu jedinou bytost (Celek) a současně podporuje a chrání základní universální hodnoty lidství včetně bytostných/vrozených kvalit/hodnot a ctností všech živých bytostí a směřuje člověka skrze prožívání následků/dopadů svojí svobodné volby k porozumění fungování universálního řádu, jeho zákona jednoty a rovnováhy k dobrovolné sebe-nápravě a harmonizaci vztahu k Životu jako Celku v duchu Pravdy.

„Holistická Spravedlnost“ člověka vede a směřuje v souladu s projevy života jako celku nenásilně  k obnovení jeho celistvosti a jednoty s jeho universální podstatou/vědomím života a přirozeným řádem, kterému všechna živá stvoření podléhají.

„Holistická Spravedlnost“ staví na svobodné volbě člověka a jeho osobní odpovědnosti spojené s uskutečněním těchto této svojí svobodné volby a vede člověka ke spojení/sjednocení se svojí bytostnou/universální podstatou, postavením a právy člověka a respektování bytostné/vrozené svébytné  podstaty ostatních živých bytostí.

3. V praxi se aktuálně věnuji disciplíne "Holistická ekoterapie"

Tato disciplína se zabývá přirozenou (nenásilnou) harmonizací (narovnáváním) bytostného vztahu člověka k Životu jako Celku v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) a obnovováním celistvosti člověka a jeho jednoty s universálním řádem, přirozenými zákony života a jeho bytostným postavením tvůrce.

Holistická ekoterapie řeší jakékoliv projevené nebo prožívané obtíže celistvě, tj. v jednotě a v propojení všech tří úrovní vědomí života (tj. hmotné/manifestované, duševní/prožívané a duchovní/tvůřivé)  a v souladu s působením Vyššího zákona Rovnováhy (Spravedlností)  a současně i šetrně (eco) vůči Životu jako Celku.

4. Jsem také advokátkou a zapsanou mediátorkou

Výkonu těchto profesí se aktuálně věnuji je v rozsahu, v jakém je to účelné , smysluplné a vzájemně prospěšné a podporující život jako celek. 

Kontakty

 

Mgr. Daniela Šenarová

IČ: 710 744 65

email

podpora@zakonyrovnovahy.cz

web pro moje tvůrčí aktivity (dobrovolnou službu pro celek)

www.zakonyrovnovahy.cz

můj profesní web
(služby na vyžádání na bázi smluvního/závazkového vztahu)

www.senarova-daniela.cz