Vyberte stránku

 

Komunita podporovatelů
a budoucích
členů klubu 

Zákony Rovnováhy

a její
“jednotný duch svébytného člověka”

Komunita podporovatelů a budoucích členů “Zákony Rovnováhy” sdílí “jednotného ducha” zachování “humanity” a jejích klíčových hodnot (jako jsou vrozená svébytnost, důstojnost a soběstačnost člověka v celé jeho integritě/celistvosti a dále svobodné tvoření v jednotě se svrchovaným přirozeným řádem a platným právním pořádkem ČR)a dále prakticky podporují šíření holistického přístupu k člověku (jako svébytné a důstojné bytosti) při výkonu státní moci v rámci zastupitelské demokracie.

Výměnou za svoji podporu získavají darem “členský přístup” do “holistického systému podpory Zákony Rovnováhy” v rámci webového portálu na www.zakonyrovnovahy.cz (kde jsou pro členy k dispozici nejrůznější “online produkty” edukačního a informačního charakteru jako jsou ebooky, přednášky, výklady, debaty atd., dále přístup do kolektivní online poradny a k individuální podpoře poskytované holistickou právní a mediační kanceláří Mgr. Daniely Šenarové)  

"Klub Zákony Rovnováhy" je komunitou finančních podporovatelů aktivit a projektů podporujících "humanitu" v jednotném duchu "Zákony Rovnováhy" a budoucích členů klubu

V rámci této mojí tvůrčí aktivity bych ráda v online skupině “Zákony Rovnováhy” soustředila “duchovně probuzené lidi”, kteří spolu se mnou sdílí “jednotného ducha podporujícího humanitu”, jak chceme žít (tj. v souladu se svojí svébytnou podstatou a v jednotě s nižšími ale i vyššími zákony v duchu rovnováhy) a kteří cítí volání zapojit se pro-aktivně a prakticky do “obrody a zachování humanity” včetně jejích klíčových hodnot a přirozených/ vrozených práv člověka, jako svébytné bytosti, cestou šíření “holistického přístupu k člověku” a jeho praktické rozšiřování prostřednictvím první “holistické-právně-mediační kanceláře Mgr. Daniely Šenarové sloužící ve prospěch celku ve spravedlivém duchu jednoty a rovnováhy. Členství v online komunitě “Klubu Zákony Rovnováhy” je dobrovolné a provoz a obsluhování online skupiny této komunity funguje na bázi “dobrovolných sponzorských darů” a/nebo na bázi reciproční (tj. vzájemně obohacující) “ekonomiky dar za dar”, kterými se členové v jednotném duchu zapojují do realizaci tvůrčích aktivit a projektů “Zákony Rovnováhy”.

Koho zvu do komunity "Klubu Zákony Rovnováhy"

V rámci této mojí tvůrčí aktivity bych ráda kolem sebe soustředila “duchovně jednotně naladěné lidi”, ve kterých se probouzí nebo již proudí “JEDNOTNÝ DUCH SVÉBYTNÉHO ČLOVĚKA” chtějí společně se mnou podporovat a prakticky uskutečňovat stejný záměr, kterým je “obroda a zachování humanity” včetně jejích klíčových hodnot a přirozených/vrozených práv člověka, jako svébytné bytosti, cestou šíření “holistického přístupu k člověku” a jeho praktické rozšiřování prostřednictvím první “holistické-právně-mediační kanceláře sloužící ve prospěch celku (tj. lidu jako celku) ve spravedlivém duchu jednoty a rovnováhy. 

"Jednotný duch svébytného člověka" je hlavním kritériem členství v komunitě „Zákony Rovnováhy“, ze které se může do budoucna zformuje svébytné společenství „PlatforMAAT CZ“

“Komunita „Zákony Rovnováhy“ spojuje lidi, které bytostně oslovuje “JEDNOTNÝ DUCH KOMUNITY”, který tvoří: I. “ZÁMĚR”, II. UNIVERSÁLNÍ HODNOTY A KVALITY (které všechny lidské bytostí sdílí skrze svoji bytostnou podstatu) a III. “CESTA VEDOUCÍ K USKUTEČNĚNÍ ZÁMĚRU”. 

I. ZÁMĚR je vize (světlo na konci tunelu), který sjednocuje členy “Klubu Zákony Rovnováhy” a tímto záměrem je “obroda a zachování “HUMANITY” neboli “vrozené svébytnosti, důstojnosti a soběstačnosti Bytostné – svébytné – podstaty člověka včetně jejích klíčových kvalit, hodnot a  přirozených/vrozených práv člověka, které jsou chráněny Vyšší Spravedlnosti.

II. UNIVERSÁLNÍ HODNOTY A KVALITY jsou takové hodnoty a kvality, které jsou jednotné/universální pro všechny lidi (neboť jsou spojeny či pramení z vrozené Bytostné podstaty člověka) a jsou schopny harmonicky a přirozeně oslovovat, přitahovat motivovat “rozlišně nastavené lidi” a spojit je do jednoho celku (jako rozličné buňky jednoho těla tvořících jednu jeidnou bytost), a to bez ohledu na jejich jedinečnou “Osobnost”, zralost svojí “Duše” a míru probuzení svého “Ducha”, “Postavení ve společenství”, “Materiální statky”, anebo “Ideologické Programy”.

 Klíčovými hodnotami humanity jsou:

a) vrozená suverenita neboli svébytnost člověka a jeho bezpodmínečná důstojnost,

b) vrozená svobodná vůle a v jednotě s ní spojená osobní odpovědnost za následky/odpovědi života na tyto volby,

c) nadřazenost vrozených/přirozených práv člověka nad zákonnými povinnostmi, zájmy společnosti a vědy a jejich neporušitelnost

d) bytostné právo člověka “na celostní zdraví včetně práva na osobní nedotknutelnost a ochranu  jednoty/celistvosti/integrity těla-duše-ducha”, se kterým se pojí právo člověka svébytně tvořit svůj život a rozhodovat o svém zdraví včetně jeho ochrany podle svého vlastního vědomí a svědomí.

e) tvoření harmonických vztahů a interakcí na reciproční (tj. vzájemně obohacující) ekonomice “dar za dar” (v případě, kdy se jedná o činnost, která je živobytím skrze, kterou se člověk hmotně zabezpečuje) a na tvoření v duchu bezpodmínečné lásky (tj. projevu svojí bytostné tvůrčí podstaty bez kladení podmínek životu).

III. “CESTA VEDOUCÍ K USKUTEČNĚNÍ ZÁMĚRU MUSÍ CTÍT A PODPOROVAT UNIVERSÁLNÍ HODNOTY A KVALITY SHODNÉ PRO VŠECHNY LIDI V DUCHU JEDNOTY A ROVNOVÁHY (SPRAVEDLNOSTI)

Vidím cestu, která obnáší:

a) “osvětu a edukaci” podporující porozumění universální (bytostné) podstatě člověka včetně jejích klíčových kvalit a hodnot (na kterých staví “holistický přístup k člověku”) a dále

b) “praktické uskutečňování této obrody člověka, jako svébytné bytosti”, a to cestou “rozšiřování holistického přístupu k člověku a obnovení respektu jeho svébytného postavení v lidském společenství” prostřednictvím či s podporou “holistické-právně-mediační kanceláře sloužící ve prospěch celku (tj. lidu jako celku) ve spravedlivém duchu.

Tato první “holistická-právně-mediační kancelář” vybudovaná na “aktivní a finanční podpoře lidu” (“MAAT”) bude v duchu reciprocity tomuto lidu jako celku zpětně sloužit, a to při zachování či dodržování principů spravedlnosti a souladu vyšších a nižších zákonů (kdy nižší jsou podřízeny vyšším). “MAAT kancelář” bude prakticky aplikovat “holistický přístup k člověku”, dále bude “chránit výkon přirozených/práv člověka v duchu vyšší spravedlnosti (zá-kona jednoty a rovnováhy) a bude “sloužit k ochraně svébytných občanů jako celku“ v duchu “zachování a obrození hodnot “HUMANITY”.

Tato cesta ladí nejen s vyšší spravedlnosti (která chrání svébytnost universální podstaty), ale která je v souladu i s ústavně zaručenými demokratickými základy ČR a platným právními normami, které jsou s ním v souladu.

Členství v komunitě "Klub Zákony Rovnováhy" funguje na bázi dobrovolných nepodmíněných sponzorských darů a/nebo na bázi reciproční (tj. vzájemně obohacující) ekonomiky "dar za dar"

Členství v komunitě “Zákony Rovnováhy” je dobrovolné a funguje na bázi dobrovolných a nepodmíněných sponzorských darů a/nebo na bázi “reciproční (vzájemně obohacující) ekonomiky “dar za dar”. 

Zaslání sponzorského daru je dobrovolným nepodmíněným aktem (činem) sponzora, z jehož přijetí nevzniká žádný závazek ho vyrovnat = odčinit jinak, než SKRZE SVOJI DOBROVOLNOU SLUŽBU PRO CELEK, která bude poskytována některou formou uvedenou v přehledu konkrétních aktivit a projektů a v jednotném duchu komunity „Klubu Zákony Rovnováhy“.

Zaslání daru na bázi reciproční ekonomiky “dar za dar” se pojí s tzv. „opčním právem“ získat za svůj zaplacený dar v adekvátní hodnotě a konkrétní formě (např. členství, e-book, přednáška, časová kapacita odborníka atd.), kterou si dárce před zasláním daru na aktivity a projekty tvořené v jednotném duchu “Zákony Rovnováhy” vybere, a to jakmile bude tento dar k dispozici, zpravidla do 1 měsíce od poskytnutí daru, nejpozději však do 1 roku od poskytnutí daru.

Zaslání daru na bázi reciproční ekonomiky “dar za dar” se pojí s opčním právem získat za zaplacený dar v adekvátní hodnotě a konkrétní formě (např. členství, e-book, přednáška, časová kapacita odborníka atd.), kterou si dárce před zasláním daru na aktivity a projekty tvořené v jednotném duchu “Zákony Rovnováhy” vybere.

Členové komunity sami za sebe spolu-tvoří a skrze sebe šíří “JEDNOTNÉHO DUCHA ZÁKONY ROVNOVÁHY” tím, že sami za sebe (svébytně) AKTIVNĚ KONAJÍ  v JEDNOTNÉM DUCHU KOMUNITY “ZÁKONY ROVNOVÁHY” A NEKONAJÍ ZPŮSOBEM, KTERÝ TOHOTO DUCHA POŠKOZUJE A OSLABUJE.

Členové komunity mají tyto konkrétní možnosti, jak se mohou  “v jednotném duchu komunity Zákony Rovnováhy”

prakticky a finančně zapojit do praktického uskutečňování konkrétních aktivit a projektů, a to nabázi darů (buď sponzorských nebo na bázi recipročního daru)

“Zákony Rovnováhy”

 

Detailní info ke komunitě “Klub Zákony Rovnováhy”

1. Co je to "Klub Zákony Rovnováhy" a kdo se může stát jeho členem?

“Klub Zákony Rovnováhy” je komunitou aktivních finančních a praktických podporovatelů konkrétních tvůrčích aktivit a projektů Mgr. Daniely Šenarové podporujících “humanitu” v jednotném duchu “Zákony Rovnováhy” , kteří se chtějí stát budoucími členy klubu.

V rámci této mojí tvůrčí aktivity bych ráda v online skupině “Zákony Rovnováhy” soustředila “duchovně probuzené lidi”, kteří spolu se mnou sdílí “jednotného ducha podporujícího humanitu”, jak chceme žít (tj. v souladu se svojí svébytnou podstatou a v jednotě s nižšími ale i vyššími zákony v duchu rovnováhy) a kteří cítí volání zapojit se pro-aktivně a prakticky do “obrody a zachování humanity” včetně jejích klíčových hodnot a přirozených/ vrozených práv člověka, jako svébytné bytosti, cestou šíření “holistického přístupu k člověku” a jeho praktické rozšiřování prostřednictvím první “holistické-právně-mediační kanceláře Mgr. Daniely Šenarové sloužící ve prospěch celku ve spravedlivém duchu jednoty a rovnováhy. Členství v online komunitě “Klubu Zákony Rovnováhy” je dobrovolné a provoz a obsluhování online skupiny této komunity funguje na bázi “dobrovolných sponzorských darů” a/nebo na bázi reciproční (tj. vzájemně obohacující) “ekonomiky dar za dar”, kterými se členové v jednotném duchu zapojují do realizaci tvůrčích aktivit a projektů “Zákony Rovnováhy”.

 

2. Koho zvu do "komunity Zákony Rovnováhy"?

V rámci této mojí tvůrčí aktivity bych ráda kolem sebe soustředila “duchovně jednotně naladěné lidi”, ve kterých se probouzí nebo již proudí “JEDNOTNÝ DUCH SVÉBYTNÉHO ČLOVĚKA” chtějí společně se mnou podporovat a prakticky uskutečňovat stejný záměr, kterým je “obroda a zachování humanity” včetně jejích klíčových hodnot a přirozených/vrozených práv člověka, jako svébytné bytosti, cestou šíření “holistického přístupu k člověku” a jeho praktické rozšiřování prostřednictvím první “holistické-právně-mediační kanceláře sloužící ve prospěch celku (tj. lidu jako celku) ve spravedlivém duchu jednoty a rovnováhy. 

 

3. "Jednotný duch svébytného člověka" je hlavním kritériem členství v komunitě „Klub Zákony Rovnováhy“, ze které se může do budoucna zformuje svébytné společenství „PlatforMAAT CZ“

“Komunita „Klub Zákony Rovnováhy“ spojuje lidi, které bytostně oslovuje “JEDNOTNÝ DUCH KOMUNITY”, který tvoří: I. “ZÁMĚR”, II. UNIVERSÁLNÍ HODNOTY A KVALITY (které všechny lidské bytostí sdílí skrze svoji bytostnou podstatu) a III. “CESTA VEDOUCÍ K USKUTEČNĚNÍ ZÁMĚRU”. 

I. ZÁMĚR je vize (světlo na konci tunelu), který sjednocuje členy “Klubu Zákony Rovnováhy” a tímto záměrem je “obroda a zachování “HUMANITY” neboli “vrozené svébytnosti, důstojnosti a soběstačnosti Bytostné – svébytné – podstaty člověka včetně jejích klíčových kvalit, hodnot a  přirozených/vrozených práv člověka, které jsou chráněny Vyšší Spravedlnosti.

II. UNIVERSÁLNÍ HODNOTY A KVALITY jsou takové hodnoty a kvality, které jsou jednotné/universální pro všechny lidi (neboť jsou spojeny či pramení z vrozené Bytostné podstaty člověka) a jsou schopny harmonicky a přirozeně oslovovat, přitahovat motivovat “rozlišně nastavené lidi” a spojit je do jednoho celku (jako rozličné buňky jednoho těla tvořících jednu jeidnou bytost), a to bez ohledu na jejich jedinečnou “Osobnost”, zralost svojí “Duše” a míru probuzení svého “Ducha”, “Postavení ve společenství”, “Materiální statky”, anebo “Ideologické Programy”.

 Klíčovými hodnotami humanity jsou:

a) vrozená suverenita neboli svébytnost člověka a jeho bezpodmínečná důstojnost,

b) vrozená svobodná vůle a v jednotě s ní spojená osobní odpovědnost za následky/odpovědi života na tyto volby,

c) nadřazenost vrozených/přirozených práv člověka nad zákonnými povinnostmi, zájmy společnosti a vědy a jejich neporušitelnost

d) bytostné právo člověka “na celostní zdraví včetně práva na osobní nedotknutelnost a ochranu  jednoty/celistvosti/integrity těla-duše-ducha”, se kterým se pojí právo člověka svébytně tvořit svůj život a rozhodovat o svém zdraví včetně jeho ochrany podle svého vlastního vědomí a svědomí.

e) tvoření harmonických vztahů a interakcí na reciproční (tj. vzájemně obohacující) ekonomice “dar za dar” (v případě, kdy se jedná o činnost, která je živobytím skrze, kterou se člověk hmotně zabezpečuje) a na tvoření v duchu bezpodmínečné lásky (tj. projevu svojí bytostné tvůrčí podstaty bez kladení podmínek životu).

III. “CESTA VEDOUCÍ K USKUTEČNĚNÍ ZÁMĚRU MUSÍ CTÍT A PODPOROVAT UNIVERSÁLNÍ HODNOTY A KVALITY SHODNÉ PRO VŠECHNY LIDI V DUCHU JEDNOTY A ROVNOVÁHY (SPRAVEDLNOSTI)

Vidím cestu, která obnáší:

a) “osvětu a edukaci” podporující porozumění universální (bytostné) podstatě člověka včetně jejích klíčových kvalit a hodnot (na kterých staví “holistický přístup k člověku”) a dále

b) “praktické uskutečňování této obrody člověka, jako svébytné bytosti”, a to cestou “rozšiřování holistického přístupu k člověku a obnovení respektu jeho svébytného postavení v lidském společenství” prostřednictvím či s podporou “holistické-právně-mediační kanceláře sloužící ve prospěch celku (tj. lidu jako celku) ve spravedlivém duchu.

Tato první “holistická-právně-mediační kancelář” vybudovaná na “aktivní a finanční podpoře lidu” (“MAAT”) bude v duchu reciprocity tomuto lidu jako celku zpětně sloužit, a to při zachování či dodržování principů spravedlnosti a souladu vyšších a nižších zákonů (kdy nižší jsou podřízeny vyšším). “MAAT kancelář” bude prakticky aplikovat “holistický přístup k člověku”, dále bude “chránit výkon přirozených/práv člověka v duchu vyšší spravedlnosti (zá-kona jednoty a rovnováhy) a bude “sloužit k ochraně svébytných občanů jako celku“ v duchu “zachování a obrození hodnot “HUMANITY”.

Tato cesta ladí nejen s vyšší spravedlnosti (která chrání svébytnost universální podstaty), ale která je v souladu i s ústavně zaručenými demokratickými základy ČR a platným právními normami, které jsou s ním v souladu.

 

4. Členství v komunitě "Klub Zákony Rovnováhy" funguje na bázi dobrovolných nepodmíněných sponzorských darů a/nebo na bázi reciproční (tj. vzájemně obohacující) ekonomiky "dar za dar"

Členství v komunitě “Zákony Rovnováhy” je dobrovolné a funguje na bázi dobrovolných a nepodmíněných sponzorských darů a/nebo na bázi “reciproční (vzájemně obohacující) ekonomiky “dar za dar”. 

Zaslání sponzorského daru je dobrovolným nepodmíněným aktem (činem) sponzora, z jehož přijetí nevzniká žádný závazek ho vyrovnat = odčinit jinak, než SKRZE SVOJI DOBROVOLNOU SLUŽBU PRO CELEK, která bude poskytována některou formou uvedenou v přehledu konkrétních aktivit a projektů a v jednotném duchu komunity „Klubu Zákony Rovnováhy“.

Zaslání daru na bázi reciproční ekonomiky “dar za dar” se pojí s tzv. „opčním právem“ získat za svůj zaplacený dar v adekvátní hodnotě a konkrétní formě (např. členství, e-book, přednáška, časová kapacita odborníka atd.), kterou si dárce před zasláním daru na aktivity a projekty tvořené v jednotném duchu “Zákony Rovnováhy” vybere, a to jakmile bude tento dar k dispozici, zpravidla do 1 měsíce od poskytnutí daru, nejpozději však do 1 roku od poskytnutí daru.

Zaslání daru na bázi reciproční ekonomiky “dar za dar” se pojí s opčním právem získat za zaplacený dar v adekvátní hodnotě a konkrétní formě (např. členství, e-book, přednáška, časová kapacita odborníka atd.), kterou si dárce před zasláním daru na aktivity a projekty tvořené v jednotném duchu “Zákony Rovnováhy” vybere.

Členové komunity sami za sebe spolu-tvoří a skrze sebe šíří “JEDNOTNÉHO DUCHA ZÁKONY ROVNOVÁHY” tím, že sami za sebe (svébytně) AKTIVNĚ KONAJÍ  v JEDNOTNÉM DUCHU KOMUNITY “ZÁKONY ROVNOVÁHY” A NEKONAJÍ ZPŮSOBEM, KTERÝ TOHOTO DUCHA POŠKOZUJE A OSLABUJE.

5. Členové komunity mají tyto konkrétní možnosti, jak se mohou "v jednotném duchu komunity Zákony Rovnováhy" "prakticky a finančně zapojit do praktického uskutečňování konkrétních aktivit a projektů, a to nabázi darů (buď sponzorských nebo na bázi recipročního daru) "Zákony Rovnováhy"

Členové komunity “Klub Zákony Rovnováhy” podporují moje tvůrčí aktivity a projekty tím, že aktivně využívají hotových produktů nabízených v rámci mojí holistické “edukačně-informační-poradenské podpory” v jednotném duchu “Zákony Rovnováhy”.

Členové komunity “Klub Zákony Rovnováhy” se také mohou do komunity aktivně připojit tak, že se  budou sami aktivně podílet na “PRAKTICKÉ REALIZACI TĚCHTO MÝCH TVŮRČÍCH AKTIVIT A PROJEKTŮ V JEDNOTNÉM DUCHU KOMUNITY “KLUBU ZÁKONY ROVNOVÁHY” na bázi “ekonomiky daru” a svébytně si zvolit některý z “konkrétních nabízených způsobů zapojení”, který s nimi nejvíce ladí a který je na druhé straně žádoucí  z pohledu realizace “projektů “Zákony Rovnováhy”:

1) Finančně v “roli sponzora” začne podporovat “přípravné, autorské, koncepční práce a organizační činnosti pro veřejně prospěšné projekty” Mgr. Daniely Šenarové (které jsou a budou postupně zveřejněny na tomto webu), a to svými finančními dary zasílanými na tento její účet: 3333666699/2010 (fio)

2) Finančně v roli “zájemce o “edukační online produkty” Zákony Rovnováhy” začné svými dary finančně podporovat tvůrčí činnost Mgr. Daniely Šenarové ve vytváření autorského “edukačně-osvětového-informačního”obsahu pro členy online klubu, a to svými finančními dary zasílanými na tento její účet: 3333666699/2010 (fio), kterými si předplatí konkrétní “edukační a informační e-booky, přednášky a jiné produkty”, které jsou v “nabídce na tomto webu” a který bude chtít obdržet výměnou za svůj dar. Hodnota daru, kterým budoucí člen přispěje na “tvorbu online produktů” je pro něho nižší, než bude následná hodnota daru “online produktů” v době jejich vytvoření.

3) Finančně v roli “budoucího člena “Klubu Zákony Rovnováhy” se začně svými dary finančně podílet na praktickém vytvoření edukačního “Klubu Zákony Rovnováhy” tím, že si jednorázově předplatí svoje “roční roční členství v Klubu Zákony Rovnováhy”, anebo ho bude hradit po měsíčních splátkách. Svoje finanční dary (za které následně obddrží dar ve formě členství v klubu) mohou budoucí členové klubu zasílat na tento účet: 4444888811/2010 (fio). MInimální hodnota daru na vytvoření online klubu “Zákony Rovonváhy” činí 999 Kč/měsíčně, anebo 11.988 Kč/rok, v jehož splacené hodnotě oddrží budoucí člen členství v klubu. Hodnota daru ročního členství bude v době spuštění online klubu vyšší, než je nyní hodnota daru, kterým člen přispěje na jeho vytvoření a výměnou za něho získá členství v klubu v době jeho vytvoření.

Klub Zákony Rovnováhy” bude online platformou, která bude poskytovat členům klubu “kolektivní podporu” zaměřenou na svébytné, nenásilné a harmonizující řešení životních situací s podporou “holistického systému podpory” zaměřeného na řešení problémů skrze holistický přístup a holistickou metodu. “Klub Zákony Rovnováhy” bude fugnovat na bázi tzv. reciproční ekonomiky “dar za dar”, kdy přístup do klubu získá každý, kdo bude ctít ve svém životě ctít záměr a universální hodnoty výměnou a připojí se za sebe k i k praktickému naplňování “uskutečnění záměru” a “naplňování hodnot” některým z nabízených způsobů.

“Holistický systém podpory” bude zahrnovat tyto tři pilíře podpory: (i) pravdivé informace a edukaci člověka v oblasti jeho “svébytného postavení” (a to skrze „edukačně-informační-osvětové online produkty), (ii) rozvíjení “praktické dovednosti” používat nabyté “teoretické znalosti” v “Online holistické poradně”, a to skrze sdílení, předávání a vedení členů k jejich správné aplikaci v životě v duchu spravedlnosti (jednoty a rovnováhy), (iii) přístup k “adresné individuální podpoře na míru”. “Holistický systém podpory člověka”, který tvoří nástroj” na podporu a harmonizaci lidského systému vědomí. 

4) Finančně v roli “budoucího klienta” holistické právně-mediační-kanceláře začne podporovat přípravné a realizační práce na obecně prospěšném projektu, kterým je vybudování první „holistické právně-mediační kanceláře” a tím za sebe podporovat, aby tento projekt mohl co nejdříve reálně sloužit. 

Pro zasílání sponzorských a nepodmíněných darů byl zřízen tento “transparentní účet” u fio banky: 2901960681/2010 (fio), na který mohou členové komunity zasílat svoje nepodmíněné dary. Pro zasílání darů na bázi recipročních darů platí tento účet: 3333666699/2010 (fio). Výměnou za zaslání svého daru na tento účel, člen komunity získá “voucher na zaplacenou částku” určenou na zrealizování projektu “holistické právě-mediační kanceláře”, kterou může následně uplatnit při placení individiuální podpory, kterou mu kancelář poskytne v případě jeho individuální potřeby. 

Tato kancelář bude podporovat „život jako celek“ ve spravedlivém a férovém duchu tím, že bude poskytovat konkrétní podporu v souladu se záměrem (tedy tak, aby klienty takováto odborná podpora podporovala a směřovala ke svébytnému řešení) a současně je i právně chránila při výkonu svého “legitimního postavení svébytné bytosti v duchu vyššího i nižšího práva”.

6. Jaká je moje vize spolupráce s mojí komunitou "Klub Zákony Rovnováhy"?

Vzhledem k tomu, že mám dlouholetou praxi s praktickým a úspěšným řešením nejrůznějších složitých situací a problémů, chci “této svoji praxe” a dovedností využívat prakticky ve prospěch komunity “Klubu Zákony Rovnováhy”, tj. lidí, kteří sdílí “jednotného ducha jednoty a rovnováhy” a mých reálných podporovatelů, a spolutvoří na bázi dobrovolných “sponzorských darů”, a/nebo na bázi “vzájemně obohacující = reciproční ekonomiky daru”.

Současně bych také ráda – s aktivní podporou této mojí komunity “Klub Zákony Rovnováhy” – realizovala a uvedla v život řadu konkrétních aktivit a projektů, které by měly následně zpětně “sloužit členům této komunity” a podporovat je v jejich “svébytném a spravedlivém” bytí v naší zemi. Tyto moje konkrétní společensky prospěšné aktivity a projekty jsou blíže objasněny zde: https://www.zakonyrovnovahy.cz/?page_id=6248

Dále bych ráda s touto “mojí stejně naladěnou komunitou” sdílela “svoje osobní know-how” a “informace”, které jsou z mého pohledu klíčové pro “tvoření proměny v našem lidském společenství” směrem k obnovení a respektování “celistvé autonomie člověka” na všech úrovních (duchovní, duševní i fyzické).

7. Klíčové kvality, ctnosti a hodnoty, které budeme projevovat na cestě „spravedlivé transformace“

Na této cestě „spravedlivé transformace“ půjdu s těmi, kteří:

a) se mnou sdílí podobné naladění a jsou připraveni ctít a tvořivě skrze sebe uskutečňovat s podporou spravedlnosti (tj. v duchu vrozené a zákonné kompetence a svých práv) chránit klíčové hodnoty a kvality naší vrozené svébytné, důstojné a soběstačné lidské podstaty a praktickým jednáním je uvádět „zpět do života“ v naší krásné zemi,

b) se mnou budou ctít „svrchovaný/universální/přirozený/boží řád, jemuž podléhají všechna stvoření na planetě Zemi (včetně lidstva a virů), stejně jako právní pořádek ČR (s tím, že členy této svojí komunity budu „spravedlivému fungování v jednotě a harmonii s oběma řády edukovat a detailněji vzdělávat a učit prakticky používat).

c) jsou připraveni aktivně podporovat tvůrčí, smysluplné, konstruktivní a legitimní aktivity, které budou směřovat k „pravdivému objektivnímu odhalení a porozumění podstatě současné krize, potažmo epidemie Covid“ a dále, které povedou k odstraňování skutečných konkrétních skrytých příčin(y), které za současnou „Covid epidemií a krizí“ stojí a jsou důvodem jejího kolektivního prožívání na hmotné úrovni naší existence.

d) jsou připraveni aktivně i finančně podporovat aktivity zaměřující se na postupné odhalování konkrétního porušování přirozeného řádu a bytostných práv člověka v provázanosti na platný právní pořádek ČR (které vytvořilo a vytváří dis harmonické a nespravedlivé poměry mezi občany z pohledu našeho lidského společenství v duchu universálního zá-kona jednoty a rovnováhy).

e) jsou rozhodnuti nepodporovat sami za sebe veškerá škodlivá jednání a opatření, která buď nerespektují, devalvují, potlačují či přímo poškozují základní klíčové kvality/hodnoty, na kterých naše země právně existuje, anebo obcházejí či porušují bytostná a legitimní práva člověka, které chrání a podporují bytostnou autonomní podstatu člověka v celé její integritě.

8. Jaká je moje úloha či role ve vztahu ke členům komunity "Zákony Rovnováhy"?

a.  Ambassador hodnot. V souladu se záměrem této komunity budu působit jako „ambassador“ výše uvedených hodnot a v této roli budu svébytně (tj. podle svého sebeurčení a poslání, vědomí a svědomí, odborných znalostí a praktických dovedností) ve prospěch mojí komunity vyvíjet takové konkrétní aktivity, které budou v duchu spravedlnosti směřovat a podporovat jejich znovu-oživení v našem individuálním i kolektivním vědomí tak, aby byly „pomyslnou kotvou“ a usměrňovačem a jednotícím záměrem pro naše individuální nebo kolektivní činy.

b.  Edukátor a objasňovač. V této mojí komunitě hodlám s mými „příznivci, podporovateli a souputníky“ otevřeně sdílet a „objasňovat“ moje vypracovaná „autorská díla“ tvořená na bázi mojí „dobrovolné služby/činnosti pro celek/lidstvo/národ“) zaměřující se zejména na tato aktuální témata a potřeby.

1) “Problematiku zmírnění a zastavení epidemie Covid“,
2) „Konkrétní a praktické řešení současné krizové situace v naší republice včetně hledání skryté podstaty a příčin/y, které k jejímu stvoření vedly,
3) „Edukace a osvěta v oblasti universální “bytostné podstaty člověka” a jejích klíčových kvalit a hodnot (svébytnosti, důstojnosti, soběstačnosti včetně její integrity),
4) Edukace v oblasti legitimního (vrozeného i legálního) postavení člověka (jako svébytné bytosti) v lidském společenství a státním zřízení včetně jeho „kompetencí, práv a odpovědnosti podle typu role, kterou daný člověk v daném společenství zastává (občana, člena vlády, prezidenta, parlamentu, zastupitele místní samosprávy). 

c) Odborný garant a průvodce spravedlností

Kromě svých „dobrovolných aktivit pro celek“ na bázi darů připravuji na svém webu www.zakonyrovnovahy.cz „komplexní holistický systém podpory na bázi “členského Klubu“, který bude mimo jiné zahrnovat přístup k mým autorským dílům (článkům, e-bookům, holistickým vhledům a edukačním výkladům, vzdělávacím programům a přednáškám), jakož i do mojí “online poradny” zaměřené na praktickou aplikaci teoretických znalostí, jakož i přístup k mojí „individuální podpoře a službám poskytovaných v postavení holistického průvodce spravedlností, zapsané mediátorky anebo advokátky podle konkrétní domluvy.

Členům “klubu “Zákony Rovnováhy” budu osobně poskytovat, anebo ve spolupráci s jinými odborníky „zajišťovat kvalitní a komplexní odbornou pomoc a podporu“ zaměřenou na komplexní (holistické) řešení životních situací, které bude členy podporovat v obrozování jejich podstaty a klíčových kvalit s podporou práva a spravedlnosti (a to buď na bázi “kolektivní/sdílené podporyů, a/nebo “individuální”, podle toho, jak si členové zvolí.

Individuální podporu poskytuji jen na vyžádání, a to zejména ve formě (i) individuálních konzultací a sezení, (ii) právních analýz a rozborů, (iii) holistické disgnostiky nerovnováhy a doporučení harmonizačního postupu, (iv) osobní účasti či zapojení do jednání a (vi) provádění procesem řešení konkrétní situace v roli průvodce (více na www.senarova-daniela.cz). 

Odkaz na moji skupinu – Komunitu Zákony Rovnováhy): 

https://www.facebook.com/groups/komunitazakonyrovnovahy

Těším se na naši tvůrčí spolu-práci.

Mgr. Daniela Šenarová
zakladatelka a správce komunity

Shrnutí zásad pro vstup a působení členů ve skupině “Klub Zákony Rovnováhy

Oprávněný přístup do komunity (uzavřené skupiny na facebooku “Komunita Zákony Rovnováhy) je dobrovolný a funguje na bázi dobrovolných nepodmíněných “sponzorských darů” a dále na bázi “recipročních darů” zasílaných v duchu ekonomiky dar za dar.

Doporučená výše měsíčního daru od člena komunity určeného v rámci ekonomiky “dar za dar” na/za správu, provoz a zajištění komunikace se členy skupiny “Komunita Zákony Rovnováhy”, popř.  marketingové aktivity podporující komunitu “Klub Zákony Rovnováhy” činí 111 Kč/měsíčně. Tyto účelové dary se hradí na bázi ekonomiky “dar za dar” bezhotovostním převodem na tento účet: 4444888811/2010/2010 (fio).

Dary přesahující tyto “základní a účelové potřeby spojené s provozem skupiny pro komunitu” budou použity dle reálné potřeby, a to na zaplacení lidských zdrojů a nákladů spojených s přípravou a praktickým uskutečňováním konkrétních aktivit a projektů realizovaných v jednotném duchu “Zákony Rovnováhy”, které mají recipročně podporovat členy “Klubu Zákonů Rovnováhy”, kteří jejich realizaci prakticky a finančně svými dary podporují.

Sponzorské nepodmíněné dary od členů komunity “Klub Zákony Rovnováhy” nad rámec “minimálních účelových darů na provoz skupiny” se hradí na tento transparentní účet: 2901960681/2010 (fio).