Vyberte stránku

 

Zásady a pravidla pro členství
“Online poradna”

“Zákony Rovnováhy”

Zásady a pravidla pro členství 
“Online poradna Zákony Rovnováhy”

 

1.  Záměr poradny a její provozovatel

a. Odpovědným provozovatelem poradny je: Mgr. Daniela Šenarová, IČ: 71074465 sídlem: Bieblova 182/15, 150 00 Praha 5 – Smíchov, www.zakonyrovnovahy.cz

b. Poradna “Zákony Rovnováhy” se zaměřuje na “kolektivní podporu členů” při “svébytném” řešení konkrétních situací, které si členové vyžádají, anebo které jsou aktuální z hlediska celospolečenského dění. Poradna je zřizována jako “online kolektivní služba ve prospěch celku”. S ohledem na to, že se členy poradny může potenciálně stát velké množství lidí, které není v silách ani časové kapacity jednoho člověka “obsloužit na bázi klasické poradny” (v rámci které se osobně a individuálně věnuji klientovi v rámci individuální interakce a vztahu), bude tato kolektivní poradna fungovatna bázi tzv. reciproční, tj. vzájemně se obohacující ekonomiky “dar za dar”. Tato ekonomika zajišťuje spravedlivou a férovou a harmonickou výměnuudržující rovnováhu v přijímání a dávání mezi účastníky a dále prakticky podporuje “svébytnost” všech zúčastněných (tzn. tvoření v souladu se sebou, svobodnou volbu, dobrovolnost a odpovědnost za sebe sama, svoje svobodné volby a činy s nimi spojené).

2. Hlavní hodnoty, které se pojí se členstvím “Poradna Zákony Rovnováhy

S tímto členstvím se pojí podporování zejména těchto základních hodnot:

a. Respektování vlastní přirozené tvůrčí bytostné podstaty stejně jako u druhých lidských bytostí včetně její vrozené “svébytnosti (nedotknutelnosti a suverenity).
b. Svébytné/přirozené “právo člověka na svobodnou volbu”, se kterou se pojí právo svébytně rozhodovat o svém zdraví a životě.
c. Respektování “bytostné odpovědnosti člověka” za hmotné projevy, následky a dopady (odpovědi života/vědomí celku), které si člověk skrze svoji svobodnou volbu tvoří a bude nucen na vlastní kůži zakusit a prožít v duchu působení Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).
d. Reciprocita ve smyslu dobrovolné vzájemné prospěšné či obohacující výměny podporující život jako celek.
e. Právní odpovědnost člena spojenou se svébytným tvořením kopíruje v jednotě a rovnováze jeho duchovní odpovědnost za hmotné dopady/projevy/odpovědi života reagující na jeho vnitřní postoj k životu jako celku a jeho konkrétní konání/nekonání), tuto celistvou odpovědnost za vše, co svébytně tvoří, prožívá a děje se mu, ctí každý člen jako nepřenositelnou na jiného.

3. Základní zásady pro působení v on-line prostoru “Poradny Zákony Rovnováhy”

a. Členství “Poradna Zákony Rovnováhy” je dobrovolné a členství může člen kdykoliv ukončit. Poradna bude probíhat ve skupině na facebooku: https://www.facebook.com/groups/poradnazakonyrovnovahy, pokud nebude důvod změnit platformu.

b. Každý člen je svébytný (má právo se projevit a nese za tyto projevy odpovědnost) a respektuje a toleruje rozlišné názory a pohledy. Urážlivé a ponižující projevy ve vztahu ke komukoliv se netolerují.

c. Příspěvky, které nejsou v duchu záměru založení komunity, anebo svým obsahem či formou nepodporují či jdou, jakkoliv, proti záměru poradny, anebo porušují její pravidla, nebudou schváleny, anebo budou smazány.

d. Člen dbá na to, ať za sebe spolutvoří bezpečné a důvěryhodné prostředí. Šikana, ponižování, urážení jakéhokoli druhu je zakázaná a netoleruje se ani žádné povyšování sebe a svých názorů nad jiné.

4. Společné zásady týkající se členství “Poradna Zákony Rovnováhy“

a. Členství je dobrovolné, tj. členství vzniká ze svobodné vůle a člen může členství kdykoliv ukončit.

b. Oprávněné členství je spojeno se zaplacením daru v hodnotě vybraného členství “Poradna Zákony Rovnováhy”. 

c. Členovi, který souhlasí s těmito pravidly, vzniká právo pobývat v této skupině (Poradna Zákony Rovnováhy) a účastnit se aktivit ve virtuálním či reálném prostoru poradny v rámci těchto pravidel. 

d. Úhrada darů náleží jejich příjemci, tj. Daniele Šenarové jako příjem za/na zajištění provozování “Poradny Zákony Rovnováhy” včetně služeb v ní poskytovaných a dále na/za tvoření edukačních a jiných autorských produktů a děl ve prospěch členů poradny.

5. Jak funguje ekonomika dar za dar a jaká je hodnota daru za vybraný typ členství 

a. Ekonomika dar za dar staví na “vzájemně prospěšné či obohacující výměně konkrétních darů s jasně určeno hodnotou”, kdy členové poskytují svůj „finanční dar“ v hodnotě odpovídající jimi vybranému „produktu“ (jako je např. členství, autorské e-booky, edukační online výklady, časová hodinová kapacita lektora či poskytovatele služby atd.) a po zaplacení – výměnou za svůj dar – obdrží jimi vybraný dar, popř. dary v hodnotě jejich zaplaceného daru. Přede zasláním daru si každá osoba podle své vlastní svobodné volby vybere z aktuální nabídky darů, který konkrétní produkt, popř. produkty chce dostat výměnou za svůj finanční dar po jeho zaplacení.

b. Minimální hodnota daru za měsíční členství “Poradna” Zákony Rovnováhy je 777 Kč a minimálního daru za roční členství “Poradna” Zákony Rovnováhy je 6666 Kč (úspora 2658 Kč).

c. Placení darů a jejich výběr probíhá “online a automatizovaně” (bez jakéhokoliv ovlivňování osoby ze strany provozovatele, tedy výběr je zcela svobodně na něm).

d. Řádná platba finančních darů výměnou za dar “členství” spadá do kompetence člena a je jeho minimálním recipročním plněním se kterým se pojí po danou dobu (příslušný měsíc či rok) právo vstoupit a pobývat a účastnit se aktivit pro členy “Poradny” v rámci těchto pravidel.

6. Úhrada hodnoty daru ve formě vybraného typu členství (platební podmínky)

a. Dar v hodnotě vybraného typu členství “Poradna Zákony Rovnováhy” se platí buď skrze online platební bránu Pays, anebo převodem na tento účet: 3333666699/2010, IBAN:CZ1520100000002600603672, SWIFT/BIC KOD: FIOBCZPPXXX, a to na základě online formuláře, po jehož vyplnění a odeslání z webu https://www.zakonyrovnovahy.cz/?page_id=13864 daná osoba obdrží na svůj zadaný e-mail doklad o úhradě daru včetně potvrzující a specifikující „konkrétní výměnu jeho daru za jím vybraný dar (kterým je měsíční nebo roční členství v Poradně, popř. jiné dary v nabídce přístupné pro členy poradny). Platba se provádí bezhotovostně, a to převodem na uvedený účet.

b. V případě, že platba nebude uhrazena nejpozději k 5. dni daného období (měsíce), na které se členství vztahuje, členství ve skupině (Poradna Zákony Rovnováhy) automaticky zaniká a přístup a působení osoby v prostoru skupiny není oprávněný.

7. Poskytování dobrovolných darů

Pokud chce člen poradny ocenit aktivity Daniely Šenarové v rámci “Poradny Zákony Rovnováhy” vyšší částkou, než je minimální hodnota jeho zaplaceného daru za členství, může poslat dobrovolný finanční dar.

Dobrovolné dary lze hradit převodem na tento účet: 3333666699/2010 (fio), anebo prostřednictvím automatizovaného platebního systému Pays na této stránce webu: https://www.zakonyrovnovahy.cz/?page_id=3249.

8. Vystoupení z poradny a ukončení členství s možností zpětného návratu

a. Členství je dobrovolné (tj. umožňuje dobrovolný vstup do poradny i výstup z poradny), tzn. člen může své členství kdykoliv ukončit.

b. Pokud člen nebyl z poradny, potažmo ze systému komplexní podpory “Zákony Rovnováhy” vyloučen podle bodu 9., může se kdykoliv do poradny, potažmo systému komplexní podpory “Zákony Rovnováhy” zase vrátit, tj. obnovit svoje členství za stejných podmínek, popř. aktuálních podmínek v době nového přistoupení.

9. Vyloučení z poradny a komunity a ukončení členství bez možnosti zpětného návratu

Pokud vyjde najevo, že osoba porušila či porušuje principy členství pro “Poradnu “Zákony Rovnováhy”, tato osoba bude z poradny, potažmo ze systému komplexní podpory “Zákony Rovnováhy” vyloučena bez možnosti opakovaného vstupu, pokud dobrovolně nezjedná na výzvu odpovídající nápravu, anebo se tak stane opakovaně. Vyloučení bude této osobě písemně oznámeno a bude zablokována, popř. vedena na seznamu vyloučených členů.  

10. Nevratnost zaplacených plnění v případě ukončení členství

Působení ve virtuálním prostoru “Komunita”, potažmo “Poradna” Zákony Rovnováhy” a využívání nabízených členských výhod a podpory určené pro její členy pramenící z aktivit v rámci “komplexního systému podpory Zákony Rovnováhy” spadá do kompetence členů. Pokud ze své vůle těchto možností člen nevyužívá, tj. nepůsobí v ní ve svůj prospěch aktivně, je to jeho volba. Zaplacené plnění se členovi v případě ukončení členství nevrací.

Zaplacené dary se v případě ukončení členství členovi (jako dárci) nevrací vyjma případu, kdy by tomuto členovi vlivem působení v “Komunitě” nebo “Poradně” prokazatelně vznikla konkrétní újma či škoda a tento následek by byl důvodem, který vedl k ukončení jeho členství.

11. Platnost těchto zásad

Tyto zásady a pravidla platí s účinností od 21.3.2021 do doby, než dojde k jejich změně v písemně formě a zveřejnění této změny na webu. 

Mgr . Daniela Šenarová