Vyberte stránku

E-book o proti- pandemickém zákoně”

(autorské dílo a edukační činnost Mgr. Daniely Šenarové

Zákony Rovnováhy)

N

E-book je autorským dílem ve smyslu autorského zákona a nabízí člověku ucelený osobní výklad postavení člověka při zdravotním zákroku opírající se o platné normy ČR

N

Autorka edukační knihy a lektorka online výkladu: Mgr. Daniela Šenarová (Zákony Rovnováhy)

Co obsahuje e-book o “PROTI PANDEMICKÉM ZÁKONĚ“ 

 

 OBSAH:

  1. Moje úvodní slovo
  2. Můj detailní právní rozbor zákona z pohledu jeho souladu s demokratickými základy a ústavním pořádkem ČR a moje zamyšlení nad záměrem tohoto zákona
  3. Můj pohled na to, čím je tento zákon atypický a vymykající se zákonům, které regulují „veřejný zájem“
  4. Čestné prohlášení (doporučené znění)
  5. Vhled do občanských a ústavních práv člověka jako svébytné bytosti a jeho vrozených/přirozených práv tvořících demokratické základy ČR chráněných ústavními zákony
  6. Vhled do mezinárodní ochrany svébytnosti, důstojnosti, integrity člověka a práv v souvislosti s aplikací biologie a medicíny podle mezinárodní úmluvy, kterou náš stát ratifikoval pod sdělením č. 96/2001 Sb.m.s. (tzv. úmluva o lidských právech a biomedicíně
  7. Vhled do ochrany svébytnosti, důstojnosti, osobní nedotknutelnosti a integrity člověka z pohledu zákona č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví
  8. Vhled do právní ochrany života a zdraví, jakož i integrity a osobnosti člověka podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
  9. Vhled do práva člověka chránit si svůj život a zdraví svébytně podle zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon)
  10. Vhled do postavení svébytného člověka podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění Covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „proti epidemický zákon“)
  11. Klíčové právní závěry plynoucí z platné klíčové legislativy a právem chráněných demokratických základů a hodnot ČR
  12. Shrnutí hlavních zásad a principů, které by se měly uplatňovat při výkonu státní moci při plošné ochraně a zdraví
  13. Upozornění na možné právní následky či důsledky spojené s nerespektováním svrchovaného svébytného postavení občana a jeho ústavně zaručených práv a svobod
  14. Vzorové doporučené znění pro „Oznámení o uplatnění výhrady svědomí a žádost o informace před provedením povinného testování             

 

Autorka:  Mgr. Daniela Šenarová

www.zakonyrovnovahy.cz