Vyberte stránku

O mně

 

 podporuji obrození “humanity” tím, že poskytuji “službu ve prospěch celku na bázi činné/tvůrčí kompetence”, šířím holistický přístup a tvořím “holistický systém komplexní podpory podporující člověka na jeho cestě k obnovení a zachování svojí autonomní (tj. “svébytné, důstojné a soběstačné) universální/božské/světelné podstaty” v celé jeho celistvosti/integritě


Jako holistický právník a průvodce spravedlnosti se věnuji
“holistické podpoře člověka na cestě k obrození humanity a jejich tři klíčové hodnoty v celé její integritě a celistvosti 

(duchovní svébytnost, duševní důstojnost a hmotná soběstačnost)

 

1. Působím jako holistický právník a průvodce spravedlností

„Holistický průvodce spravedlností“ je právník, který disponuje znalostí fungování systému Nižší/světské a Vyšší /Boží spravedlnosti a dokáže s nimi „pracovat“ souladným způsobem tak, aby pomohl odhalit pravou/skutečnou duchovní/živoucí podstatu projevených a zažívaných obtíží či problémů, provázal ji s konkrétní duševní příčinou, která způsobila a vedla u klienta ke stvoření svého problému v materiálním světě) a nenásilně vedl člověka v duchu jeho svébytné kompetence a universálních Zákonů Jednoty a Rovnováhy v roli jeho průvodce k dobrovolné harmonizaci/nápravě svého bytostného vztahu k životu/vědomí Celku při praktickém řešení konkrétní situace, anebo mu ukazaoval cestu, jak předcházet jeho dis harmonizaci a tím vzniku budoucích prolémů a zažívání nejrůznějších obtíží jako důsledku porušování universálních zákonů.

„Holistický průvodce spravedlností“ se tedy zabývá přirozeným „uzdRavováním člověka a jeho mezilidských vztahů“, a to cestou vedení člověka k dobrovolné nápravě či změně jeho „nemocného“ postoje k “Životu jako Celku” a k narovnání = harmonizaci tohoto bytostného vztahu člověka k Životu v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti).

2. Jsem průkopníkem "holistické (universální) spravedlnosti"

„Holistická Spravedlnost“ se opírá o universální síly udržující spravedlivý řád, jednotu a rovnováhu (Spravedlnosti) v celém systému vědomí Celku a udržuje člověka a jeho trojjediný systém ve spojení, v jednotě a rovnováze s jeho světelnou universální bytostnou podstatou.

„Holistická Spravedlnost“ ctí přirozený kosmický řad a universálníí zákony chránící a podporující  Jednotu a Rovnováhu (Spravedlnost) mezi všemi stvořeními tvořících jednu jedinou bytost (Celek) a současně podporuje a chrání základní universální hodnoty lidství včetně bytostných/vrozených kvalit/hodnot a ctností všech živých bytostí a směřuje člověka skrze prožívání následků/dopadů svojí svobodné volby k porozumění fungování universálního řádu, jeho zákona jednoty a rovnováhy k dobrovolné sebe-nápravě a harmonizaci vztahu k Životu jako Celku v duchu Pravdy.

„Holistická Spravedlnost“ člověka vede a směřuje v souladu s projevy života jako celku nenásilně  k obnovení jeho celistvosti a jednoty s jeho universální podstatou/vědomím života a přirozeným řádem, kterému všechna živá stvoření podléhají.

„Holistická Spravedlnost“ staví na svobodné volbě člověka a jeho osobní odpovědnosti spojené s uskutečněním těchto této svojí svobodné volby a vede člověka ke spojení/sjednocení se svojí bytostnou/universální podstatou, postavením a právy člověka a respektování bytostné/vrozené svébytné  podstaty ostatních živých bytostí.

3. V praxi se aktuálně věnuji disciplíne "Holistická ekoterapie"

Tato disciplína se zabývá přirozenou (nenásilnou) harmonizací (narovnáváním) bytostného vztahu člověka k Životu jako Celku v duchu Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) a obnovováním celistvosti člověka a jeho jednoty s universálním řádem, přirozenými zákony života a jeho bytostným postavením tvůrce.

Holistická ekoterapie řeší jakékoliv projevené nebo prožívané obtíže celistvě, tj. v jednotě a v propojení všech tří úrovní vědomí života (tj. hmotné/manifestované, duševní/prožívané a duchovní/tvůřivé)  a v souladu s působením Vyššího zákona Rovnováhy (Spravedlností)  a současně i šetrně (eco) vůči Životu jako Celku.

4. Jsem také advokátkou a zapsanou mediátorkou

Výkonu těchto profesí se aktuálně věnuji je v rozsahu, v jakém je to účelné , smysluplné a vzájemně prospěšné a podporující život jako celek. 

Kontakty

 

Mgr. Daniela Šenarová

IČ: 710 744 65

email

podpora@zakonyrovnovahy.cz

web pro moje tvůrčí aktivity (dobrovolnou službu pro celek)

www.zakonyrovnovahy.cz

můj profesní web
(služby na vyžádání na bázi smluvního/závazkového vztahu)

www.senarova-daniela.cz