Vyberte stránku

ČINNÁ KOMPETENCE ČLENŮ KOMUNITY (KLUB ZÁKONY ROVNOVÁHY) A JEJÍ PRAKTICKÉ VYUŽITÍ
PRO SPOLEČNÉ TVOŘENÍ V JEDNOTNÉM DUCHU “ZÁKONY ROVNOVÁHY” na bázi “ekonomiky darů”

Člen komunity Zákony Rovnováhy se může
– sám za sebe – 

skrze 4 žádoucí formy podpory osobně zapojit do společného tvoření

konkrétních aktitivt, produktů a projektů zaměřených na podporu svébytné, důstojné a soběstačné bytostné podstaty člověka včetně výkonu jeho vrozené tvůrčí kompetence a bytostných práv, které se realizují v jednotném duchu komunity “Klubu Zákony Rovnováhy” Mgr. Danielou Šenarovu, popř. pod její záštitou pod značkou “Zákony Rovnováhy”

N

Vyberte si "roli a konkrétní způsob", jakým se chcete do spolu-tvoření se mnou zapojit a podpořit tak za sebe realizaci konkrétních aktivit, produktů a projektů, které mají obohacovat nebo podporovat váš život

N

Zaslat svůj sponzorský/nepodmíněný a/nebo reciproční dar (na bázi dar za dar)

N

V případě, že se stanete dárcem "na bázi ekonomiky dar za dar", je potřeba vyplnit formulář a zaplatit skzre systém na tomto webu (kvůli evidenci daru, který za svůj dar dostanete výměnou)

N

Příjemce darů a poskytovatel či zajišťovatel darů : Mgr. Daniela Šenarová (Zákony Rovnováhy)

Členové komunity mají tyto konkrétní možnosti, jak se mohou  “v jednotném duchu komunity Zákony Rovnováhy”

prakticky a finančně zapojit do praktického uskutečňování konkrétních aktivit a projektů, a to nabázi darů (buď sponzorských nebo na bázi recipročního daru)

“Zákony Rovnováhy”

Členové komunity “Klub Zákony Rovnováhy” podporují moje tvůrčí aktivity a projekty tím, že aktivně využívají hotových produktů nabízených v rámci mojí holistické “edukačně-informační-poradenské podpory” v jednotném duchu “Zákony Rovnováhy”.

Členové komunity “Klub Zákony Rovnováhy” se také mohou do komunity aktivně připojit tak, že se  budou sami aktivně podílet na “PRAKTICKÉ REALIZACI TĚCHTO MÝCH TVŮRČÍCH AKTIVIT A PROJEKTŮ V JEDNOTNÉM DUCHU KOMUNITY “KLUBU ZÁKONY ROVNOVÁHY” na bázi “ekonomiky daru” a svébytně si zvolit některý z “konkrétních nabízených způsobů zapojení”, který s nimi nejvíce ladí a který je na druhé straně žádoucí  z pohledu realizace “projektů “Zákony Rovnováhy”:

 

1. Role
“Podporující sponzor”

Člen komunity Zákony Rovnováhy se stane “podporujícím sponzorem” tak, že začne finančně a bez kladení dalších podmínek “v jednotném duchu Komunity Zákony Rovnováhy” podporovat Mgr. Danielu Šenarovou ve výkonu “přípravných, autorských, koncepčních prácí a organizační činnosti pro veřejně prospěšné projekty” “Zákony Rovnováhy” (které jsou a budou postupně zveřejněny na tomto webu), a to svými finančními (bezpodmínečnými) dary zasílanými na tento její účet: 2901960681/2010 (fio).

 2. Role

“Podporovatel tvorby edukačně-informačních produktů”

Člen komunity Zákony Rovnováhy se stane “podporovatelem tvorby edukačně-informačních produktův” tak, že” v jednotném duchu Komunity Zákony Rovnováhy” a na bázi “ekonomiky dar za dar” zaplatí dar v minimální či vyšší hodnotě, kterou je třeba vybrat pro vytvoření díla nebo budoucího produktu, o který má tento člen zájem a svým darem odpovídajícím min. konkrétní hodnotě tohoto produktu podpoří s dalšími jeho vytvoření. V této roli tedy člen komunity podporuje tvůrčí činnost Mgr. Daniely Šenarové (jejíž tvorba se mu líbí) ve vytváření autorského “edukačně-osvětového-informačního”obsahu (ve formě e-booků, online přednášek, kursů a programů), 

Zájemce posílá svůj dar na podporu vytvoření konkrétní produktu na tento účet: 3333666699/2010 (fio). Zaplacením daru si “podporovatel tvorby” předplatí konkrétní “edukační a informační produkt, popř. produkty”, které si vybral z “nabídky na tomto webu”, jehož vytvoří podpoří, aby ho mohl výměnou za svůj dar získat po jeho vytvoření).

Hodnota daru, kterým budoucí člen přispěje na “tvorbu online produktů” může být pro něho nižší, než bude následná hodnota daru “online produktů” v době jejich vytvoření.

3. Role

“Podporovatel vytvoření online klubu Zákony Rovnováhy”

Člen komunity Zákony Rovnováhy se stane “podporovatelem vytvoření online Klubu”  tak, že si na bázi “ekonomiky dar za dar” jednorázově předplatí svoje “roční roční členství v Klubu Zákony Rovnováhy”, anebo ho bude hradit po měsíčních splátkách (a tak se zapojí do praktického vytvoření online edukačního “Klubu Zákony Rovnováhy”) na tento účet: 4444888811/2010 (fio). 

MInimální hodnota daru na vytvoření online klubu “Zákony Rovnováhy” činí min. 999 Kč/měsíčně, anebo 11.988 Kč/rok, který je určen na vytvoření klubu. Výměnou za tento svůj dar získává budoucí člen klubu právo opce na “členství v klubu”, a to bez doplatku.

Hodnota daru na provoz a budování klubu v hodnotě ročního členství bude v době spuštění online klubu vyšší, než je nyní hodnota daru, kterým člen přispěje na jeho vytvoření a výměnou za něho získá členství v klubu v době, kdy bude klub hotov pro provoz a spuštěn.

(i) “Online klub Zákony Rovnováhy” bude online platformou, která bude poskytovat členům klubu “kolektivní podporu” zaměřenou na svébytné, nenásilné a harmonizující řešení životních situací s podporou “holistického systému podpory” zaměřeného na řešení problémů skrze holistický přístup a holistickou metodu. “Klub Zákony Rovnováhy” bude fugnovat na bázi tzv. reciproční ekonomiky “dar za dar”, kdy přístup do klubu získá každý, kdo bude ctít ve svém životě ctít záměr a universální hodnoty výměnou a připojí se za sebe k i k praktickému naplňování “uskutečnění záměru” a “naplňování hodnot” některým z nabízených způsobů.

(ii) “Holistický systém podpory” bude zahrnovat tyto tři pilíře podpory: (i) pravdivé informace a edukaci člověka v oblasti jeho “svébytného postavení” (a to skrze „edukačně-informační-osvětové online produkty), (ii) rozvíjení “praktické dovednosti” používat nabyté “teoretické znalosti” v “Online holistické poradně”, a to skrze sdílení, předávání a vedení členů k jejich správné aplikaci v životě v duchu spravedlnosti (jednoty a rovnováhy), (iii) přístup k “adresné individuální podpoře na míru”. “Holistický systém podpory člověka”, který tvoří nástroj” na podporu a harmonizaci lidského systému vědomí. 

4. Role

“Podporovatel holistické právní a mediační kanceláře”

Člen komunity Zákony Rovnováhy se stane “podporovatelem kanceláře”  tak, že si na bázi “ekonomiky dar za dar” jednorázově určitou částkou poskytne svůj “finanční nebo jiný dar” určený na rozvoj a rozkvět holistické právní a mediační kanceláře” Mgr. Daniely Šenarové a tím se může sám za sebe prakticky zapojit do procesu budování první „holistické právně-mediační kanceláře”) a tak prakticky přispět, aby tento projekt mohl, co nejdříve, reálně obsloužit co nejvíce zájemců o holistický přístup k člověku (jenž ho v duchu Vyšších a Nižších zákonů podporuje v jednotě s jeho Bytostnou podstatou ke svébytnosti, důstojnosti a soběstačnosti).

Pokud bude chtít člen Komunity získat výměnou za zaslání svého daru na tento účel za svůj dar reciproční plnění (služby), je potřeba dar zaslat skrze “registrační systém na tomto webu”. S úhradou svého daru “na bázi ekonomiky dar za dar” (kterým podporovatel přispívá k rozkvětu a rozvoji kanceláře) se pojí jeho opční právo požadovat při budoucí úhradě za poskytnuté služby kanceláře snížení ceny o částku odpovídající stejné výši jeho daru poskytnutého na rozvoj a rozkvět kanceláře.

Člen komunity může budování této kanceláře podpořit i skrze sponzorský dar/y (viz bod 1). Pro zasílání “sponzorských darů” pro tento projekt je zřízen “transparentní účet” u fio banky, na který mohou členové komunity začít zasílat “v jednotném duchu komunity” svoje bezpodmínečné dary.