Vyberte stránku

4. 

Komplexní holistická podpora
“Klub Zákony Rovnováhy”

 
(“Komplexní holistický systém podpory člověka podporující zachování či obnovení “jeho svébytnosti včetně jeho prRÁva na celostní zdRAví v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy neboli Spravedlnosti”)

Úvodní slovo a proč jsem se rozhodla věnovat této aktivitě ve prospěch celku

V současné době cítím volání zapojit se aktivně a veřejně do “podpory lidí” jako jedné bytosti tak, aby se mohli aktivně zapojit do současně probíhajícího “transformačního očistného procesu” v souladu s vedením ducha života a dále, aby současně probíhající “destruktivní probouzející fázi” dokázali lidé pochopit a “v duchu universálního zá-kona jednoty” a rovnováhy” správně pochopit a uchopit tak, aby se jí na jedné straně “ze strachu nepodvolovaly a na druhé s ní ani s odporem nebojovali  (tj. nenechaly se jí destruktivně ovlivňovat”) a začali měnit svůj “reaktivní postoj k životu” a svůj život sami za sebe aktivně přetvářet v souladu se sebou a zákony stvoření tak, aby se sladili s universálním božím řádem, který se promítá i do našeho právního pořádku v tom smyslu, aby začali žít a tvořit tak, aby přitom zachovávali či obrozovali náš vrozený tvůrčí původ = humanitu a tyto jeho klíčové kvality (“svébytnost, důstojnost a soběstačnost člověka” včetně jeho integrity neboli celistvosti/jednoty – ducha-duše-těla-mysli  v duchu Vyššího Zákona Jednoty, Rovnováhy/Spravedlnosti).

V rámci této mojí tvůrčí aktivity hodlám vytvořit  “Komplexní holistický systém podpory” zaměřený na zachování či obrození humanity (tj. svébytné bytostné podstaty a jejích klíčových kvalit v celé jeho integritě). Tento systém bude určený k široké edukačně-inspirativní-informační podpoře lidí, kteří chtějí skrze sebe prakticky uskutečňovat uchování a obrozování naší “humanity”.

Systém podpory bude na bázi členství “ jako “online klub” zde na webu (www.zakonyrovnovahy.cz).

Tato forma komplexní podpory je určena zejména pro “probuzené lidi” a lidi, kteří se vydávají na cestu “tvůrčího a svébytného projevu svojí duchovní síly a jejího transformačního harmonizujícího používání ve prospěch života jako celku”. 

Komplexní podpora je přístupná na bázi dobrovolného členství v “Klubu Zákony Rovnováhy”, které se platí před registrací/vstupem do uzavřeného klubu (zde na webu) a dále vstupem do uzavřené virtuální komunity “Klub Zákony Rovnováhy”.

Jaký konkrétní systém podpory členství v klubu "Zákony Rovnováhy" zahrnuje?

Členství “Klub Zákony Rovnováhy” zahrnuje jednoměsíční přístup do “uzavřeného webového prostoru Klubu Zákony Rovnováhy” a skupiny “Klub Zákony Rovnováhy” a dále ke komplexní holistické podpoře poskytované pod záštitou Mgr. Daniely Šenarové (holistickou právně-mediační kanceláří). Toto členství bude fungovat na dobrovolné bázi se vstupním min. měsíčním poplatkem určeným na pokrytí základních nákladů na provoz tohoto webu a na obsluhování registrovaných členů “Klubu Zákony Rovnováhy” a dále na tvoření “info obsahu” na tomto webu. Nad rámec tohoto poplatku se hradí konkrétní formy podpory, které si může člen vybrat na svoji míru.

Komplexní podpora poskytovaná na bázi členství v klubu “Zákony Rovnováhy” bude zahrnovat tyto konkrétní formy “edukačně – informační” podpory:

a) přístup do online komunity propojujících lidi v jednotném duchu komunity záměrem, hodnotami a cestou jejich uskutečňování a naplňování. (“Klub Zákony Rovnováhy”) s možností kdykoliv z komunity vystoupit. Členství v komunitě Klub Zákony Rovnováhy” je dobrovolné a funguje na bázi dobrovolných a nepodmíněných sponzorských darů a/nebo na bázi “reciproční (vzájemně obohacující) ekonomiky “dar za dar”. 

b) přístup k edukačním-informačním-osvětovým informacím, které podporují tvoření v duchu vyššího zákona jednoty a rovnováhy a současně i v souladu s právním řádem ČR, a to na bázi edukačních e-booků, přednášek a jiných “online produktů” (“Noviny z Roviny Rovnováhy”).
c)
přístup do online poradny zaměřené na praktickou podporu přisvébytné tvoření člověka ve formě vedení a učení “správné aplikaci” teoretických informací a jejich “praktické uvádění v život” s pomocí “mojí edukace ohledně legitimního postavení člověka, jako svébytné autonomní bytosti z pohledu vyššího i nižšího práva”. Provoz poradny zahrnuje min. 20 hodin/měsíčně. (“Online Poradna Zákony Rovnováhy”).
d)
přístup k individuální podpoře Mgr. Daniely Šenarové, se kterým se pojí členská výhoda spočívající v možnosti zaplatit za časovou kapacitu pro “adresnou individuální podporu na míru” zaměřující se na svébytné řešení s holistickou, právní nebo mediační podporou (“Individuální podpora”).

Na jaké bázi bude fungovat členství v edukačním klubu "Zákony Rovnováhy" a jaký dar obdrží budoucí člen Klubu?

Člen komunity, který podpoří výše uvedený společný “ZÁMĚR” tím, že se bude reálně podílet i na jeho praktické realizaci v prvním kroku, kterým je “1) vytvoření holistického webového portálu “Klub Zákony Rovnováhy” (který bude provozovat Mgr. Daniela Šenarová, jež bude současně také vytvářet autorský “edukačně-osvětový-informační”obsah pro členy klubu, popř. ho zajišťovat ve spolupráci s jinými odborníky).

Člen klubu, který podpoří realizaci výše uvedených projektů a poskytne v důvěrě svůj “finanční dar” v minimálně hodnotě ročního členství v Klubu “Zákony Rovnováhy” 11.988 Kč jednorázově, získá (výměnou za svůj dar) také dar, a to ve formě “měsíčního členství/přístupu do “Klubu Zákony Rovnováhy”, jehož hodnota bude vyšší, až bude “klub” s holistickou podporou hotový a spuštěný (v této době bude hodnota členství vyšší). Výměnou za úhradu celého svého daru na tento účel, člen komunity získá “dar ve formě ročního členství” v době spuštění klubu.

Současně s jednorázovým zaplacením svého daru v hodnotě ročního členství získá opční právo na 2 hodiny navíc zDARma při zakoupení časové kapacity Mgr. Daniely Šenarové “pro individuální adresnou podporu na svoji míru”.

Současně se zaplacením svého daru v hodnotě ročního členství ve splátkách získá opční právo na 1 hodinu navíc zDARma při zakoupení časové kapacity Mgr. Daniely Šenarové “pro individuální adresnou podporu na svoji míru”.

Členové klubu současně získají také přístup k podpoře “holistické-právně-mediační kanceláře, která poskytuje komplexní služby (holistické, mediační a právní) ve spravedlivém a “jednotném duchu komunity” Klubu Zákony Rovnováhy se záměrem (tedy tak, aby členy klubu takováto odborná podpora podporovala a směřovala ke svébytnému řešení a současně je i právně chránila při výkonu svého “legitimního postavení svébytné bytosti v duchu Vyššího i nižšího práva”). 

“Holistická právně-mediační kancelář” bude “v jednotném duchu komunity Zákony Rovnováhy” zejména

a) Prakticky aplikovat “holistický přístup k člověku” a aplikovat nižší právo v souladu s vyšším právem tak, aby byla ctěna všechna legitimní práva člověka včetně jeho “svébytného důstojného postavení ve společenství” (tj. ústavně zaručená práva a svobody člověka, jakož i jeho bytostná/vrozená práva člověka).

b) Spravedlivě a férově chránit výkon legitimních kompetencí člověka včetně všech jeho legitimních (tj. bytostných/přirozených i pozitivních) práv a zákonných povinností v duchu “vyšší spravedlnosti” (zá-kona jednoty a rovnováhy) a v neposlední řadě

c) “Působit v universálním duchu (tj. působit ve prospěch všech členů klubu jako jednoho organismu/společenství”) tím, že bude bdít nad řádným výkonem přirozených/vrozených i ústavně a mezinárodně podložených lidských práv a svobod a v neposlední řadě podporuje svojí činností “transformační proces obrození a zachování hodnot “HUMANITY” v souladu s ústavně zaručenými demokratickými základy ČR a platnými právními normami, které jsou s ním v souladu.

d) Aktivně se zabývat klíčovými právními normami a jejich novelami. 

e) Spolu-pracovat s jinými advokátními a mediačními kancelářemi a odborníky se záměrem spojit či propojit síly, bude-li to žádoucí či třeba pro obsloužení členů Komunity Zákony Rovnováhy”.