Vyberte stránku

2. 

“Osvěta a edukace”

(Osvětové, edukační a informační aktivity podporující “svébytnost člověka a jeho prRÁvo na celostní zdRAví”)

1. Proč jsem se rozhodla věnovat této informační, osvětové a edukační činnosti podporující svébytnost, důstojnost a soběstačnost člověka včetně jeho integrity ?

Naše TĚLO/MYSL/EMOCE slouží (či mají sloužit) naší DUŠI, skrze kterou se projevuje naše bytostná podstata (DUCH/Světlo/Ra/Źivot). Tento celistvý systém (Jednota) má sloužit primárně každému člověku pro tvoření zde na Zemi a toto zajišťuje svébytná duchovní podstata člověka s tím, že člověk skrze tuto svojí podstatu slouží k tvoření a evoluci života na Zemi. Svébytnost člověka je vrozená (bytostná).

PRÁVO CHRÁNIT SI SVÉBYTNĚ SVOJE CELOSTNÍ ZDRAVÍ/JEDNOTU (tj. svobodně a odpovědně) náleží člověku (jako suverénní bytosti), nikoli státu. Výkon tohoto práva je kompetencí člověka, který je nositelem života, zdRAví, vědomí, světla/RA.

Stát je podle mezinárodní úmluvy  o lidských právech a biomedicíně povinen zajistit ochranu důstojnosti a svébytnosti všech lidských bytostí a každému bez diskrimace zaručit úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny. Stát má v tomto duchu “právo a povinnost (kompetenci)” chránit “veřejné zdraví”, a to skrze budování prostředí, zázemí a spravedlivých podmínek pro obyvatele proto, aby si oni sami mohli svébytně “chránit” – podle svého vědomí a svědomí – svoje zdraví (tj. toto je zákonná kompetence státu – vlády). 

A toto harmonické rozdělení kompetencí a jejich vzájemné respektování v duchu jednoty, rovnováhy a spravedlnosti je třeba v současné době ve vědomí celé lidské populace, tedy i  našeho národa, v naší zemi proměnit a uvést v život.

A to nepůjde pouze a jen skrze “osvětu, informování a edukaci” jedné polarity (národa/lidu), ale i druhé polarity (našich zastupitelů včetně čelních státních představitelů našeho státu a vlády.

Tato změna (transformace) lidského vědomí a prostředí pro život vyžaduje konkrétní kompetentní, poctivou, kvalitní, systematickou, mírumilovnou a láskyplnou vědomou, tvůrčí činnost/aktivitu poskytovanou nepodmíněně ve prospěch celku/lidstva (pěkně krok po kroku), která zahrnuje cit pro jednotu, rovnováhu a spravedlnost a znalost prostředí včetně zákonného pořádku.

A tak jsem se dobrovolně rozhodla začít s touto mojí dobrovolnou službou a tvořivou činností ve prospěch celku (tj. ve prospěch nejen našeho národa a země české, ale ve prospěch lidstva a planety Zemi). Protože všichni tvoříme jeden celek a jsme součástí jednoty a zažít skrze sebe a svoje reálné konání ovlivňovat náš svět, ve kterém žijeme.

Tato “edukační, osvětová a informační činnost zaměřená na obnovení či uchování svébytnosti člověka včetně jeho bytostného práva na “celostní zdRaví zahrnující i jeho přirozené udržování a obnovování a vedení k praktickému výkonu tohoto práva skrze edukaci a vedení ke konstruktivní ochraně před jeho poškozováním a nepřirozenými zásahy do jeho “bytostné integrity/jednoty” (ducha, duše, těla a mysli) spadá svojí povahou pod “podporu veřejného zdRAví” podle zákona o veřejném zdraví.

2. Záměr mojí edukační a osvětové aktivity ve prospěch celku ?

Edukace, osvěta, vzdělávání a sdílení zdrojových informací s ostatními lidmi je jedním z podpůrných nástrojů mého komplexního holistického systému podpory celku a současně nenásilnou a přirozenou cestou, jak lze vystoupit ze současné “Covid krize” a jak lze nastartovat celospolečenské změnu/transformaci směřující k znovunabytí či udržení svébytnosti člověka jako projevu “celkového uzRAvení a obrody lidské duchovní podstaty (kvalit, hodnot a ctností, které svébytnost člověka podporují v duchu Spravedlnosti).

A protože velké většině lidí chybí universální informace, jak mohou a mají skrze sebe současnou situaci “svébytně” (tj. sami skrze svoje vlastní síly bez pomoci či aktivního konání za ně druhými) přetvořit = transformovat. Bez posunu či proměny vědomí lidí směrem ke svojí tvůrčí svébytné podstatě (k němuž může dojít i díky sdílení “zdrojových – universálních informací pramenících ze Zdroje/Světla/Stvořitele/Bytostné podstaty, které platí na každou bytost stvořené ze stejné podstaty) a bez napravení jejich vztahu k této svojí Bytostné podstatě se žádná skutečná pozitivní celospolečnská změna neuděje, stejně tak, nedojde ani k vyřešení či zastavení  “Covid epidemie”. 

Universální informace jsou takové informace, které pramení ze samotné živoucí bytostné podstaty (tvůrčí síly Vědomí/Světlo Stvořitel/RA).  Universální informace jsou zdrojové/vysokovibrační/tvůrčí/živoucí a svojí povahou jsou (uni = jedno) jednotné, neboli společné (a tedy i poplatné) pro všechny části tvořící jeden jediný celek. 

Sdílení universálních (zdrojových) informací je klíčovým nástrojem holistického systému, který se zaměřuje na přirozenou harmonizaci systému vědomí člověka/lidstva, které vede nikoliv k léčení (odstraňování hmotných projevů a příznaků problémů, obtíží a nemocí), nýbrž k udzRAvování ze samotné živoucí bytostné podstaty člověka, která tyto obtíže, problémy a nemoci tvoří (a to odhalení skrytého důvodu stvoření)

Jakmile dojde k harmonizaci (dobrovolné/nenásilné nápravě ve vztahu k této živoucí podstatě v souladu s Vyšším Zákonem Jednoty a Rovnováhy), hmotný projev/příznak problému, obtíže a nemoci samovolně, sám od sebe, přirozeně zmizí.

Aby se lidé mohli přirozeně skrze svoji “Bytostnou podstatu” uzdRAvovat a tvořit, potřebují získat přístup ke “zdrojovým informacím” a jak mají tyto zdrojové informace “správně – harmonicky prakticky aplikovat na konkrétní životní situace a ke sdílení “zkušeností a znalostí” o tom, jak lze svébytně v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) harmonicky přistupovat k nejrůznějším životním situacím a řešit je samostatně/svébytně (nikoliv skrze odborné zástupce).

Proto jsem se rozhodla této “edukační a osvětové aktivitě ve prospěch celku” věnovat a dělit se lidmi o svoje poznání, vědění a zdrojové informace, které do mého systému vědomí pramení z mojí bytostné podstaty. Neboť mi z mojí podstaty přichází, že cesta k “probuzení a osvobození tvůrčí svébytné lidské podstaty” vede mimo jiné skrze “sdílení zdrojových – universálních informací pramenících ze Zdroje/Světla/Stvořitele/Bytostné podstaty, které platí na každou bytost stvořené ze stejné podstaty).

S ohledem na výše uvedené je tak předávání a sdílení zdrojových/universálních (ve formě osvěty a edukace) “dalším klíčovým pilířem”, na kterém stojí “holistický systém podpory člověka”(jako universální svébytné tvůrčí bytosti). 

 

3. Co tato moje osvětová, edukační a informační činnost ve prospěch života jako celku obnáší?

V rámci této tvůrčí aktivity se věnuji osvětové, osvětlující, edukační a informační činnosti pro celek (konkrétně tyto aktivity směřuji vůči členům Klubu “Zákony Rovnováhy”), kteří jsou mají zájem porozumět fungování života a za-konu jednoty a rovnováhy (spravedlnosti), se sebe-vzdělávat se a naučit se v praxi používat:

a) platné normy ČR, zejména které potřebuje člověk a občan naší země znát, aby mohl vykovnávat svoje práva a povinnosti kompetentně ve spravedlivém duchu (tj. dobrovolně a současně odpovědně na podporu životu jako celku

b) informace o svém legitimním postavení svébytného člověka v celé svojí integritě včetně svých vrozených/přirozených práv podložených či zakotvených v pozitivním právu

c) zdrojové universální informace týkající se celostního fungování lidského systému vědomí a jeho přirozené harmonice skrze působení Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti). Ve svých autorských dílech (e-book a vide kursy budu sdílet, osvětlovat a objasňovat:

  • co je “Bytostná podstata člověka”, jak autonomně a svébytně funguje a tvoří,
  • co obnáší “vrozená svébytnost/suverenita člověka”, jak funguje a jak je chráněna podle Vyššího zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) 
  • co je “Bytostná integrita člověka” (božská jednota/celistvost ducha-duše-těla/mysli),
  • co je to celostní zdraví člověka a jaká má člověk bytostná práva, jejichž výkon harmonizuje/dis harmonizuje jeho systém (a tedy má vliv na jeho zdraví),
  • jak může člověk skrze svoji vlastní jednotu/integritu/celistvost tvořící (i) vlastní myšlení, (ii) prožívání, pozorování, zvědomování a (iii) tvůrčí (svobodné a odpovědné = svébytné) konání nebo nekonání přirozeně sám tuto svoji světelnou podstatu probudit, používat a skrze svoje daná práva a kompetence chránit a svébytně ztělesňovat a používat k harmonickému tvoření.

4. Proč je "edukace lidí" ohledně jejich integrity, svébytnosti, důstojnosti a soběstačnosti klíčová z pohledu zachování zdraví a je cestou přirozené harmonizace lidského systému?

Edukace, osvěta a informování lidí o tom, jak mohou a mají skrze sebe současnou situaci “svébytně” přetvořit (transformovat) je dalším poliřím, jak lze celospolečenské změny současné situace dosáhnout. Bez lidí se celospolečnská změna neuděje, stejně tak, nedojde k vyřešení “Covid epidemie” cestou šíření strachu, boje s Corona virem,  potláčení života a upínání se k nepřirozenému řešení (vakcínám). 

Každá nemoc má svoji duchovní živoucí podstatu a důvod proč se projevuje (příčinu), tedy i “Covid onemocnění”. Je potřeba lidem odhalit tuto skrytou živoucí podstatu a příčinu (důvod) onemocnění a prožívání nemoci s tím, že “pravým řešením nemoci” není žádný lék ani “lidský produkt”, ale sám člověk, jeho Bytostná podstata plus jeho náprava postoje k životu jako celku (jehož změna v duchu jednoty a rovnováhy vede k uzdRAvení = uvolnění se z nemocného/destruktivního nastavení svého systému vědomí a sjednocení se znovu se svojí Bytostnou podstatou – životem/světlem/RA).

5. Pro koho je "edukace a osvěta" určena?

Sdílení “zdrojových holistických informací ” je určeno zejména pro “duchovně probuzené” členy Klubu, kteří mají zájem řešit svoje životní situace v jednotě se svojí tvůrčí bytostnou podstatou (“svébytně”), v souladu s působením Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Sąpravedlnosti) a ve prospěch celku (tj. tak, aby řešení podporovalo život jako celek).

“Duchovně probuzený člověk” ví, že vše, co se mu v jeho životě děje je odrazem jeho vlastních duševních postojů ve vztahu k Životu jako Celku, které odráží jeho ctnosti a nectnosti tvořící jeho “vlastní charakter/lidskou podstatu” a které určují i kvalitu/vibraci jeho vědomí.

Duchovně probuzený člověk směřuje svoji pozornost od druhých k sobě a ke svému vlastnímu projevu, který se učí vědomě pozorovat, usměrňovat a kultivovat tak, aby jeho postoj a konání k Životu jako Celku ladilo s jeho vrozenými, přirozenými a duchovními kvalitami/ctnostmi, které skrze daný projev v sobě probouzí či vědomě rozvíjí a pěstuje se záměrem obnovit a projevovat svoji původní božskou lidskou podstatu. 

Duchovně probuzený člověk se již ve svojí Mysli nezabývá kritizováním, souzením, ani bojem se všemi  “nectnostnými” projevy jiných bytostí, ale využívá jejich existence a projevu ke svému vlastnímu duchovnímu rozvoji či rozkvětu (zejména tak, že (i) vědomě trénuje ovládání svoji pozornosti a reaktivnost, (ii) učí se spravedlivě rozlišovat projev ctnosti/kvality od nectnosti/nekvality a (iii) vědomě/svobodně si vybírá s jakým konkrétním projevem druhých se sladí/propojí/nechá inspirovat či usměrňovat a kterému jejich projevu naopak nebude věnovat svoji pozornost a energii, tedy svůj život).