Vyberte stránku

5. 

Holistická právně-mediační kancelář
a  reforma systému
o holistiku”

(reforma a inovace systému o “holistickou diciplínu”, obor “Holistickou ekoterapii”
a o “Holistický výkon spravedlnosti”)

Úvod k "Holistické disciplíně" a proč jsem se rozhodla věnovat této službě ve prospěch celku

Vnímám, že na energetické, duševní i hmotné rovině vědomí (života) se zesiluje působení Principu Jednoty a Rovnováhy na to, abychom přestali odevzdávat svoji moc nad svými životy autoritám nebo jiným bytostem. A jsme čím dál jasněji vedeni navrátit se ke své vlastní moci nad svým životem, potažmo k převzetí osobní odpovědnosti za vše, co ve svých životech zažíváme. Jsme vedeni hledat a nalézat „prostředek“ k vyřešení svých nejrůznějších obtíží či k uzdravení sebe a svých vztahů v sobě, resp. v přirozené harmonizaci svého systému vědomí.

Reaktivní chování, projevování negativních emocí, duševní rozpor či odpor jsou projevy vyzařování nízké vibrace lásky (strachu) do Vědomí Celku, který na tuto vyzařovanou vibraci odpovídá ve stejném duchu (tj. v duchu Jednoty Stvoření a Rovnováhy). Jakékoliv obtíže, nemoci a problémy, které se člověka v jeho životě projeví, jsou pro něho informací, že v jeho systému existuje určitá nerovnováha (dis harmonie), jež působí na Vědomí Celku blokačně, nekonstruktivně či dokonce destruktivně. Člověk je skrze tyto obtíže veden, aby si to uvědomil a začal s tímto svým naladěním a nastavením vědomě pracovat (a nenechával se touto nízkou vibrací lásky (strachem) ovládat. 

Žádnou obtíž, nemoc či problém nelze trvale odstranit cestou přenesení jejího řešení na jinou osobu, která jej nestvořila, ani cestou eliminace či boje s hmotným projevem, který je pouhým hmotným příznakem, jenž je schopen daný hmotný projev pouze na čas utlumit či eliminovat, pokud tak bylo činěno reaktivně vyzařováním strachu = odporu, nikoliv však tvořivě vyzařováním neutrálního postoje pramenícího z rovnováhy, popř. z pozitivního postoje přijetí, porozumění a smíření ze strany toho, koho daná obtíž, problém či nemoc sužuje. Projev jakékoliv obtíže, stejně jako příznak či fyzický symptom nemoci jen indikuje hlubší dis harmonii v systému vědomí Celku pramenící z energetické nerovnováhy, jež vznikla jako důsledek nesouladu či oddělení některé části z Celku v důsledku snížení vibrace vědomí (Lásky). Proto zánik či trvalé vymizení dané obtíže či symptomu nemoci vyžaduje zpětné nastolení rovnováhy a harmonie ve vědomí Celku, což vyžaduje navýšení vibrace vědomí = lásky (které nastane uvolněním odporu, který navýšení vibrace blokuje).

V tomto ohledu tedy vedle akutního řešení problému či léčení fyzických příznaků nemoci je třeba uvolnit skrytý odpor v systému vědomí, který je příčinou vyzařování nízké vibrace do Vědomí Celku. Uvolněním (rozpuštěním) odporu se přirozeně navýší vibrace Vědomí (Lásky), což se projeví změnou, kdy hmotný projev dané obtíže přirozeně a spontánně sám od sebe ustoupí či vymizí, stejně jako se objevil. 

Holistická disciplína se zabývá celostním řešením zaměřeným na harmonizaci systému vědomí člověka, neboli “vylaďováním či slaďováním systému vědomí jednotlivce” s vědomím Planety Země a Vyšším Zákonem Jednoty a Rovnováhy, a to šetrnou (eco) „cestou“ obnovování spojení či znovu propojování se s vědomím Jednoty, Rovnováhy a Vědomím Celku, jehož je daný jedinec skrze svůj systém vědomí součástí a ze kterého se vlivem působení destruktivního programu vychyluje z Rovnováhy a Jednoty (vyděluje z Celku). Toto vychýlení systému z Rovnováhy a Jednoty dostává postupně celý systém do stavu dis harmonie  (nesouladu) s Vědomím Celku, z něhož pak díky konkrétnímu sebedestruktivnímu či destruktivnímu programu nepříznivě a nepodporujícím způsobem ovlivňuje či působí na ostatní částí Celku.

Holistická disciplína staví na nestranném pozorování živoucích projevů Vědomí Celku (skrze životní situace a vztahy), které jsou manifestací Vyššího principu Jednoty a Rovnováhy a vede k rozkrytí a porozumění důvodu jejich projevu z pohledu, jak potřebuje klient za sebe napravit svůj vztah k Životu jako Celku (Vědomí Celku), aby došlo skrze něho k obnovení či nastolení rovnováhy a harmonie v Systému Vědomí Celku, jehož je součástí.

Člověk, který dobrovolně harmonizuje svůj vztah k Životu jako Celku v duchu Vyššího Principu Jednoty a Rovnováhy navyšuje vibraci svého vědomí (lásky), která se automaticky promítá do všech jeho vztahů, jež jsou zrcadlením existující harmonie a rovnováhy, anebo dis harmonie a nerovnováhy mezi jednotlivými částmi v tomto Celku (Jednotě).

Vzhledem k tomu, že systém obecně “holistický přístup a holistické pojetí člověka” více méně nepodporuje či velmi omezeně a díky tomu nelze problémy, nemoci a jiné obtíže skutečně jednou provždy vyřešit = vyrušit (neboť k problémům, nemocem a jiným obtížím se přístupuje odděleně od člověka, který je tvoří a prožívá a řeší se tak pouze povrchně z pohledu hmotného projevu = příznaků, nikoliv z pohledu jejich živoucí/bytostné podstaty a příčiny/důvodu jejich projevu), rozhodla jsem se věnovat aktivitě ve prospěch celku, která pomůže rozšíření holistického přístupu do oborů, které se zabývají “řešením lidských problémů” a podpoří “reformu našeho mentálního systému skrze “integraci holistické disciplíny a celostního pojetí řešení” tak, aby systém, potažmo obory, které odborníci používají jako “nástroj”, lidem skutečně a harmonicky sloužily a specialisti jejich používáním životu jako celku sloužili (místo, aby životu jako celku škodili tím, že na “tvoření a existence problémů jiných” staví svoje živobytí a finančně z nich těží a přitom druhým v konečném důsledku nepomáhají a z duchovního pohledu spíše škodí).

Info k rozvoji a budování "holistické právně mediační kanceláře" s podporou členů komunity "Klubu Zákony Rovnováhy"

V rámci této mojí tvůrčí aktivitě pro celek se (v sekci “Holistická disciplína”) hodlám věnovat aktivitám zaměřeným na “obrodu a zachování humanity” a jejích klíčových hodnot a současně na reformu a inovaci stávajícího systému skrze integraci “holistické disciplíny” a její praktické rozšiřování prostřednictvím první  “holistické-právně-mediační kanceláře sloužící ve prospěch celku (tj. lidu jako celku) ve spravedlivém duchu.

“Holistická-právně-mediační kancelář bude poskytovat členům komunity “Zákony Rovnováhy” konkrétní odbornou pomoc či podporu (zejména právní a mediační služby), a to způsobem, který podporuje “život jako celek” ve spravedlivém a férovém duchu.

Současně tak bude činit i v “holistickém duchu”, tj. tak, aby klienty svými službami neoddělovala od jejich vlastní moci a naopak je efektivně a smysluplně podporovala a směřovala ke “svébytnému” řešení vlastními silami a přitom je “právně zašťiťovala a chránila při výkonu svého “legitimního postavení svébytné a důstojné bytosti” v duchu vyššího i nižšího práva”. 

Tato první “holistická-právně-mediační kancelář” (“MAAT”) bude budovaná na “praktické finanční podpoře členů komunity “Zákony Rovnováhy” (ve formě předplacení služeb nebo sponzorských darů), kterým bude v jednotném duchu “vzájemné reciprocity” zpětně poskytovat svoji podporu, a to při zachování či dodržování principů spravedlnosti a souladu vyšších a nižších zákonů (kdy nižší jsou podřízeny vyšším).

“MAAT kancelář” bude prakticky aplikovat “holistický přístup k člověku”, dále bude “chránit výkon přirozených/práv člověka v duchu vyšší spravedlnosti (zá-kona jednoty a rovnováhy) a “sloužit na podporu a ochranu “HUMANITY” (tj. svébytné a důstojné bytostné podstaty člověka včetně klíčových kvalit, hodnot a práv s ní spojených) v souladu s demokratickými základy naší země.

“Holistická právně-mediační kancelář” bude “v jednotném duchu komunity Zákony Rovnováhy” zejména:

a) Prakticky aplikovat “holistický přístup k člověku” a aplikovat nižší právo v souladu s vyšším právem tak, aby byla ctěna všechna legitimní práva člověka včetně jeho “svébytného důstojného postavení ve společenství” (tj. ústavně zaručená práva a svobody člověka, jakož i jeho bytostná/vrozená práva člověka).

b) Spravedlivě a férově chránit výkon legitimních kompetencí člověka včetně všech jeho legitimních (tj. bytostných/přirozených i pozitivních) práv a zákonných povinností v duchu “vyšší spravedlnosti” (zá-kona jednoty a rovnováhy) a v neposlední řadě

c) “Působit v universálním duchu (tj. působit ve prospěch všech členů klubu jako jednoho organismu/společenství”)  tím, že bude bdít nad řádným výkonem přirozených/vrozených i ústavně a mezinárodně podložených lidských práv a svobod a v neposlední řadě podporuje svojí činností “transformační proces obrození a zachování hodnot “HUMANITY” v souladu s ústavně zaručenými demokratickými základy ČR a platnými právními normami, které jsou s ním v souladu.

d) Aktivně se zabývat klíčovými právními normami a jejich novelami. 

e) Spolu-pracovat s jinými advokátními a mediačními kancelářemi a odborníky se záměrem spojit či propojit síly, bude-li to žádoucí či třeba pro obsloužení členů Komunity Zákony Rovnováhy”.

Reforma současného právního systému o holistiku zabývající se člověkem z pohledu celistvé bytosti

V rámci REFORMY SOUČASNÉHO SYSTÉMU se hodlám po vybudování MAAT kanceláře věnovat v budoucnu také

a) zavedení “oboru či specializace” zabývající se přirozenou harmonizací/ narovnáváním bytostného vztahu člověka ke svojí živoucí podstatě/životu jako celku v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) – tzv. “Holistické ekoterapie“,  a dále

b) edukaci a vzdělávání “holistického pojetí výkonu spravedlnosti” mezi právníky, které staví na propojení lidské “Zákonnosti” s působením Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy/Spravedlnosti do vzájemném souladu při výkonu odborné právnické profese(tzv. “Holistická Spravedlnost”).