Vyberte stránku

Přehled mých současných i budoucích aktivit
pro celek

1. Moje činná kompetence

V rámci této činnosti (pod sekcí “Činná kompetence – moje akce/díla”) se věnuji tvůrčím aktivitám na bázi “činné kompetence” (tj. proaktivní tvůrčí/autorské činnosti konajíce svébytně ve prospěch celku v souladu se svojí bytostnou podstatou (tj. za sebe sama – podle svého vědomí a svědomí – využívajíce svoje znalosti a schopnosti). Tyto moje tvůrčí aktivity a díla jsou tvořena se záměrem sjednocovat lidi tvořící jednu bytost a v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy = Spravedlnosti podporovat návrat k bytostným hodnotám lidství a obnovit respekt, úctu a podporu člověka v jeho svébytnosti, důstojnosti, soběstačnosti a ve výkonu jeho bytostných/přirozených práv.

2. Edukace a osvěta

V rámci této tvůrčí aktivity se věnuji osvětové, osvětlující, edukační a informační činnosti pro celek podporující  zachování či obnovení svébytnosti, důstojnosti a soběstačnosti člověka včetně jeho integrity v duchu spravedlnosti. Je určena pro lidi, kteří jsou mají zájem porozumět fungování života a za-konu jednoty a rovnováhy (spravedlnosti), se sebe-vzdělávat v oblasti nižších a vyšších zákonů, které potřebuje člověk a občan naší země znát, aby mohl vykovnávat svoje práva a povinnosti kompetentně ve spravedlivém duchu (tj. dobrovolně a současně odpovědně na podporu životu jako celku.

3. Komunita "Klub Zákony Rovnováhy" a její jednotný duch

V rámci této mojí tvůrčí aktivity bych ráda v online skupině “Zákony Rovnováhy” soustředila “duchovně probuzené lidi”, kteří spolu se mnou sdílí “jednotného ducha podporujícího humanitu”, jak chceme žít (tj. v souladu se svojí svébytnou podstatou a v jednotě s nižšími ale i vyššími zákony v duchu rovnováhy) a kteří cítí volání zapojit se pro-aktivně a prakticky do “obrody a zachování humanity” včetně jejích klíčových hodnot a přirozených/ vrozených práv člověka, jako svébytné bytosti, cestou šíření “holistického přístupu k člověku” a jeho praktické rozšiřování prostřednictvím první “holistické-právně-mediační kanceláře Mgr. Daniely Šenarové sloužící ve prospěch celku ve spravedlivém duchu jednoty a rovnováhy. Členství v online komunitě “Klubu Zákony Rovnováhy” je dobrovolné a provoz a obsluhování online skupiny této komunity funguje na bázi “dobrovolných sponzorských darů” a/nebo na bázi reciproční (tj. vzájemně obohacující) “ekonomiky dar za dar”, kterými se členové v jednotném duchu zapojují do realizaci tvůrčích aktivit a projektů “Zákony Rovnováhy”.

4. Holistický webový portál "Klub Zákony Rovnováhy"

V rámci této mojí tvůrčí aktivity hodlám vytvořit  na webu www.zakonyrovnovahy.cz  “komplexní holistický systém online podpory” zaměřený na zachování či obrození “svébytnosti, důstojnosti a soběstačnosti člověka” včetně jeho integrity neboli celistvosti (ducha-duše-těla-mysli) v duchu Vyššího Zákona Jednoty, Rovnováhy (Spravedlnosti).

“Klub Zákony Rovnováhy” bude online platformou, která bude poskytovat členům klubu “komplexní edukačně-informační online podporu” zaměřenou na svébytné, nenásilné a harmonizující řešení životních situací s podporou “holistického systému podpory” zaměřeného na řešení problémů skrze holistický přístup a holistickou metodu. 

“Klub Zákony Rovnováhy” bude fungovat na bázi tzv. reciproční ekonomiky “dar za dar”, kdy přístup do klubu získá každý, kdo bude ctít ve svém životě JEDNOTNÉHO DUCHA KOMUNITA “ZÁKONY ROVNOVÁHY” a poskytne dar na vytvoření tohoto portálu minimálně v hodnotě členství v klubu.

 

5. “Holistická právně-mediační kancelář a reforma systému o holistiku”

V rámci této mojí tvůrčí aktivitě pro celek se (v sekci “Holistická disciplína”) hodlám věnovat aktivitám zaměřeným na vybudování holistické právně-mediační kanceláře a dále na reformu systému o “holistický přístup k člověku” a jeho praktické rozšiřování včetně výkonu spravedlnosti v souladném duchu vyšší a nižší spravedlnosti (holistická spravedlnost).

“Holistická-právně-mediační kancelář která bude podporovat konkrétní odbornou právní a mediační podporu, která bude podporovat život jako celek ve spravedlivém a férovém duchu tak, aby klienty svými službami neoddělovala od jejich vlastní moci a efektivně a smysluplně je podporovala a směřovala ke “svébytnému” řešení a současně je “právně zašťiťovala a chránila při výkonu svého “legitimního postavení svébytné a důstojné bytosti” v duchu vyššího i nižšího práva”. 

6. Založení a rozvíjení svébytného společenství "PlatforMAAT CZ"

V rámci této tvůrčí aktivity (v sekci společenství PlatforMAAT CZ) se hodlám věnovat aktivitám zaměřeným na “založení a rozvíjení společenství PlatforMAAT CZ” svébytných, tvůrčích a kompetentních lidí, kteří jsou připraveni a ochotni aktivně tvořit “ve prospěch celku” v duchu Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) a stát se “ambassadory” kvalit, ctností a základních hodnot (MAAT), na kterýchvrozené “autonomní postavení člověka” a jeho celistvá tvořivá podstata zahrnující svébytnost, důstojnost, soběstačnost a celistvost a nedotknutelnost této jeho “jednoty a integrity” a spolupracujících na bázi tzv. “činné kompetence” a “dobrovolné služby ve prospěch celku”, potažmo lidstva.