Vyberte stránku

III.

Online kolektivní holistická poradna

Zákony Rovnováhy

(zaměřující se na podporu člověka k obrození či zachování svojí “svébytnosti, důstojnosti a hmotné soběstačnosti  včetně ochrany nedotknutelnosti jeho integrity v duchu spravedlnosti)

N

Pravidelné online setkávání s členy poradny ve vypsaných termínech a v místnosti pod "Komunitou Zákony Rovnováhy"

N

Členství v poradně je dobrovolné

N

Členství "Poradna" má hodnotu min. 777 Kč/měsíčně, anebo 6666 Kč/rok (s úsporou 2658 Kč)


Jaký je záměr otevření “Online poradny Zákony Rovnováhy”
a jak “zaváděcí provoz” poradny funguje ?

(níže najdete všechny podstatné informace, které by měl člověk vědět, než se pro členství rozhodne)

1. Záměr poradny a k čemu a komu by měla sloužit

Mým záměrem je podporovat co nejvíce lidí na jejich cestě k obrození či zachování klíčových hodnot a ctností lidské bytosti neboli „humanita“ (mezi které patří svébytnost, důstojnost a hmotná soběstačnost člověka včetně ochrany jeho celistvé osobnosti, integrity a přirozených práv), nemohu se v rámci této mojí „kolektivní podpory věnovat „na míru každému“ a moje kolektivní podpora má „edukačně-osvětovou-informační-inspirační povahu (nikoliv čistě „poradenskou“, u které je vždy potřeba důsledně zohledňovat konkrétní situaci, ve které se člověk nachází, včetně individuálního nastavení daného člověka).

To mne vede k otevření mojí kolektivní holistické online poradny, v rámci které hodlám podporovat lidi s pomocí práva a v duchu rovnováhy “do svojí síly a svébytnosti” – a to skrze sdílení mých komplexních znalostí a zkušeností (know-how) tak, aby mohli svoje reálné prožívané situace či nejrůznější obtíže sami samostatně a svébytně (tj. zapojením vlastních sil a svého systému vědomí) prakticky řešit, popř. pod mým vedením či dohledem (podporou).

A proč mi dává smysl podporovat vás ke svébytnosti, samostatnosti, nezávislosti a vědomému tvoření?  Neboť přenášení či odevzdávání svojí kompetence (moci/výkonu svobodné vůle) na jiné, aby situaci řešili za člověka, vede v konečném důsledku k tomu, že váš osobní potenciál a duchovní síla zakrňuje a stáváte se závislými, nekompetentními, pohodlnými, ovladatelnými, nedůstojnými a neschopnými a v konečném důsledku neradostnými a nespokojenými se sebou samými, kteří si neváží sebe sama a svého života (a tím pádem i druhých) a prožívají se pak “v roli bez-moc-né oběti”. 

V souladu s tímto záměrem vám tak budu v rámci “svojí online kolektivní poradny” předávat “užitečné informace”, sdílet “svoje znalosti a odborné zkušenosti získané v rámci mojí cca 20-ti leté praxe s řešením nejrůznějších situací” a podporovat vás k “vědomému, bdělému, vyrovnanému a spravedlivému” postoji k životu jako celku tak, abyste se skrze “vlastní činění” stali co nejvíce soběstačnými, znalými, důstojnými, svobodnými a současně i osobně odpovědnými za následky a dopady svého tvoření, vážili si sebe sama a svého života včetně svojí světelné trojjedinné podstaty (božství) tvořeného nehmotným duchem, jemno-hmotnou duší a hmotným tělem tvořících jeden celek (tj. jednotu, o kterou by se měl člověk s láskou starat a pečovat a kterou by si měl také přiměřeně zdravým postojem chránit jako svoje “největší bohatství a vlastní království” a je-li to třeba, tak s pomocí “nástroje práva” či “jiných adekvátních prostředků” aktivně bránit před těmi, kteří tuto svoji “božskou podstatu” včetně jejích kvalit v sobě a v druhých potláčejí, ponižují, zneužívají, vytěžují nebo dokonce úmyslně poškozují a ničí). 

Ráda se budu s Vámi v rámci “mojí poradny” o svoje znalosti dělit a budu vás edukovat ve vašich právech, povinnostech, kompetenci majících oporu v platných předpisech včetně toho, jak je prakticky vykonávat a používat v konkrétních situacích.

Záměrem, který při tom budeme společně sledovat je, abyste se skrze to stávali svébytnými, důstojnými, tvořivými a harmonickými bytostmi, kteří svůj život vědomě tvoří v jednotě a rovnováze se sebou a živoucím prostředím naší země, ve které žijeme a ve které platí nejen lidské právní normy, ale i spravedlivý božský řád a jeho za-kon jednoty a rovnováhy.

Poradna “Zákony Rovnováhy” by neměla sloužit jen jako “klasická právní poradna”, ale také jako “holisticko-edukační poradna”, neboť se budeme zabývat také vyšší spravedlností, hlubší podstatou a příčinou vzniku jakýchkoliv problémů a obtíží a prevencí jejich tvoření. A rovněž také řešením “konkrétních situací”, které budou společné pro více lidí ve skupině (tj. důvodem jejich zažívání) a budeme společně a tvořivě nacházet “přiměřené postupy” a/nebo “jednoduchá a efektivní řešení na konkrétní situace” v duchu spravedlnosti a konkrétních projevů života jako celku, která neodporují platným zákonům.

2. Informace k získání členství v poradně

Protože se online poradna “Zákony Rovnováhy” zaměřuje na “kolektivní podporu členů” při “svébytném” řešení konkrétních situací, které si členové vyžádají, anebo které jsou aktuální z hlediska celospolečenského dění, je zřizována jako kterýkoliv jiný projekt “online kolektivní služby ve prospěch celku”.

Kolektivní charakter mojí služby ve prospěch celku sebou nese i tomu odpovídající pojetí a praktické uchopení/ realizaci této mojí služby tak, abych to mohla svými silami zvládat a služba podporovala život jako celek (tedy můj i váš).

S ohledem na to, že jsem moji podporu pojala jako “plošnou podporu lidí tvořících na duchovní/universální úrovni jedno jediné lidské společenství neboli celek” a není v lidských silách ani časové kapacity jednoho člověka “obsloužit na bázi individuálně a adresně – tj. na míru – laděné podpory” (v rámci které se osobně a individuálně věnuji klientovi v rámci individuální interakce a vztahu), zavedla jsem pro tuto moji kolektivní podoru tzv. “reciproční”, tj. vzájemně se obohacující ekonomiku “dar za dar” a spolupráci stavící na “svébytnosti” všech zúčastněných.  Neboť ekonomika dar za dar zajišťuje spravedlivou a férovou a harmonickou výměnu udržující rovnováhu v přijímání a dávání mezi účastníky a dále prakticky podporuje “svébytnost” všech zúčastněných (tzn. tvoření v souladu se sebou, svobodnou volbu, dobrovolnost a odpovědnost za sebe sama, svoje svobodné volby a činy s nimi spojené).

Ekonomika dar za dar staví na pojetí, že každý zúčastněný (já i každý z vás) v právním postavení “svébytného dárce” (tj. toho, kdo v interakci současně “dává svůj dar” a současně v rovnováze s tím i dar přijímá). Ekonomika “dar za dar” staví na “vzájemně prospěšné či obohacující výměně konkrétních darů s jasně určeno hodnotou”, kdy “zájemce o moji podporu” poskytne svůj „finanční dar“ (jako první), a to v hodnotě odpovídající jimi vybranému „produktu“ (např. vybraný typ členství)  s tím, že po jeho zaplacení – výměnou za svůj dar – obdrží jimi vybraný dar, popř. dary v hodnotě jejich zaplaceného daru.  Před zasláním svého daru si zájemce podle své vlastní svobodné volby vybere z mojí aktuální nabídky, který konkrétní produkt, popř. produkty chce dostat výměnou za svůj finanční dar po jeho zaplacení.

Minimální hodnota daru za měsíční členství “Poradna” Zákony Rovnováhy je 777 Kč a minimálního daru za roční členství “Poradna” Zákony Rovnováhy je 6666 Kč (úspora 2658 Kč).

Placení darů a jejich výběr probíhá “online a automatizovaně” (bez jakéhokoliv ovlivňování osoby ze strany provozovatele, tedy výběr je zcela svobodně na něm). a to na základě online formuláře, po jehož vyplnění a odeslání z webu https://www.zakonyrovnovahy.cz/?page_id=13864 daná osoba obdrží na svůj zadaný e-mail doklad o úhradě daru včetně potvrzující a specifikující „konkrétní výměnu jeho daru za jím vybraný dar (kterým je měsíční nebo roční členství v Poradně, popř. jiné dary v nabídce přístupné pro členy poradny). Platba se provádí bezhotovostně, a to převodem na uvedený účet.

Řádná platba finančních darů výměnou za dar “členství” spadá do kompetence člena a je jeho minimálním recipročním plněním se kterým se pojí po danou dobu (příslušný měsíc či rok) právo vstoupit a pobývat a účastnit se aktivit pro členy “Poradny” v rámci jejích pravidel.

3. Informace k praktickému provozu online poradny

Praktické fungování mojí online poradny budu přizpůsobovat tak, aby poradna plnila “kolektivní podporu pro svoje členy” a přinášela “cílenou podporu pro řešení konkrétních situací vlastními silami”.

Závádací hodnota měsíčního členství je 777 Kč a ročního členství pak 6666 Kč/ročně). V této hodnotě daru bude poradna fungovat v “testovacím režimu” max. 12 hodin měsíčně a podle zájmu pak parametry členství případně upravím.

Dar v hodnotě vybraného typu členství “Poradna Zákony Rovnováhy” se platí buď skrze online platební bránu Pays, anebo převodem na tento účet: 3333666699/2010, IBAN:CZ1520100000002600603672, SWIFT/BIC KOD: FIOBCZPPXXX, a to na základě online formuláře, po jehož vyplnění a odeslání z webu https://www.zakonyrovnovahy.cz/?page_id=13864 daná osoba obdrží na svůj zadaný e-mail doklad o úhradě daru včetně potvrzující a specifikující „konkrétní výměnu jeho daru za jím vybraný dar (kterým je měsíční nebo roční členství v Poradně, popř. jiné dary v nabídce přístupné pro členy poradny). Platba se provádí bezhotovostně, a to převodem na uvedený účet.

Samotný obsah poradny bude zohledňovat “kolektivně žádaná témata”, která si členové vyžádají, anebo které jsou aktuální z hlediska celospolečenského dění, přičemž v rámci kolektivní online poradny budeme také společně rozkrývat konkrétní situace a problémy (které budou pro více lidí – členů aktuální), a to z pohledu porušování právních norem, ale i odklonu od Vyššího Zákona Jednoty a Rovnováhy (Spravedlnosti) s tím, že členům nad rámec právních informací doporučím, jak mohou sami “dobrovolnou nápravou svého postoje a změnou svého jednání situaci napravit a svébytně ji sami prakticky a konstruktivně řešit. Prakticky vám budu na konkrétních situacích objasňovat, ukazovat a učit vás, jak můžete sami skrze změnu svého vlastního dis harmonického duševního postoje a dobrovolné narovnávání svého bytostného vztahu k životu jako celku v duchu jednoty a rovnováhy (spravedlnosti) sami proměňovat (transformovat) svoje problémové situace a jejich opakovanému tvoření předcházet. 

4. "Moje role" ve vztahu ke členům poradny a "rozsah mojí činnosti"

V rámci holistické poradny poskytuji podporu zejména “s praktickou aplikací informací, postupů a právních norem” na konkrétní životní situace.

Dále hodlám členům poradny objasňovat a prakticky jim ukazovat, jak lze svébytně v duchu ve spravedlivém duchu přistupovat k nejrůznějším životním situacím a řešit je současně samostatně/svébytně s pomocí vlastních sil (a nikoliv skrze odborné zástupce). Jinými slovy prakticky vysvětlím či doporučím členům, jak mohou sami za sebe (tj. svébytně = změnou svého vlastního přístupu, postoje a vlastním konáním v rámci svojí dané kompetence) narovnat nevyrovnaný/ne-moc-ný/pokřivený postoj k Životu jako Celku a sladit svoje jednání se životem v duchu spravedlnosti. 

Dále se hodlám se členy poradny dělit o “konkrétní doporučení, praktické postupy a návrhy řešení”, které bych v dané situaci sama za sebe použila a které jsem nabyla či se naučila v rámci mojí vlastní životní cesty i odborné praxe”. 

Na bázi dohody členům pomohu s tvořením “konkrétních vzorů a návodů s konkrétními jednoduchými postupy”, které je podpoří či nasměřují ke konkrétnímu, svébytnému, co nejjednoduššímu způsobu či postupu, popř. je na bázi ekonomicky “dar za dar” vytvořím sama.

Ve skupině “Zákony Rovnováhy”, anebo na můj email: podpora@zakonyrovnovahy.cz mi členové poradny mohou vkládat či zasílat “konkrétní témata či dotazy”, které se mohou osobně dotýkat více lidí a mohou tedy oslovit či posloužit členům poradny.  Ta témata a konkrétní dotazy, která budu považovat za aktuální, zajímavá či využitelná pro celek, zpracuji formou videa, anebo se k nim vyjádřím v rámci pravidelného živého vysílání, popř. na ně v případě širokého zájmu uspořádám podrobnou on-line přednášku, popř. dané téma rozpracuji do cyklu navazujících přednášek.

V poradně naopak nemohu a nebudu zodpovídat ani zpracovávat “individuální či specifické dotazy”, které nebudu moci zodpovědně vyhodnotit, zpracovat či zodpovědět bez detailnějšího seznámení se s vaší osobní konkrétní situací, vaším postojem, prožíváním, jednáním vdané věci, popř. dalšími relevantními faktory. Takovéto individuální dotazy či žádosti o podporu s řešením vašich situací, které nevyberu, vám ráda zodpovím v rámci individuální placené konzultace, popř. napomohu “v roli průvodce” prakticky řešit v rámci  “individuální podpory poskytované na míru”. 

 

5. Pro koho je "holistická poradna" vhodná a svojí aktivitou zaměřena?

“Online Poradna Zákony Rovnováhy” je určena zejména pro “duchovně probuzené lidi”, kteří mají zájem řešit svoje životní situace“svébytně” a “ve spravedlivém duchu ve vztahu ke všem zúčastněným” (tj. ve prospěch života jako celku, tedy tak, aby daný postup či řešení spravedlivě “podporovalo život jako celek”, resp. “životu jako celku” nepůsobilo nespravedlivou újmu).

“Duchovně probuzený člověk” ví, že vše, co se mu v jeho životě děje je odrazem jeho vlastních duševních postojů ve vztahu k Životu jako Celku, které odráží jeho ctnosti a nectnosti tvořící jeho “vlastní charakter/lidskou podstatu” a které určují i kvalitu/vibraci jeho vědomí.

Duchovně probuzený člověk směřuje svoji pozornost od druhých k sobě a ke svému vlastnímu projevu, který se učí vědomě pozorovat, usměrňovat a kultivovat tak, aby jeho postoj a konání k Životu jako Celku ladilo s jeho vrozenými, přirozenými a duchovními kvalitami/ctnostmi, které skrze daný projev v sobě probouzí či vědomě rozvíjí a pěstuje se záměrem obnovit a projevovat svoji původní božskou lidskou podstatu. 

Duchovně probuzený člověk se již ve svojí Mysli nezabývá kritizováním, souzením, ani bojem se všemi  “nectnostnými” projevy jiných bytostí, ale využívá jejich existence a projevu ke svému vlastnímu duchovnímu rozvoji či rozkvětu (zejména tak, že (i) vědomě trénuje ovládání svoji pozornosti a reaktivnost, (ii) učí se spravedlivě rozlišovat projev ctnosti/kvality od nectnosti/nekvality a (iii) vědomě/svobodně si vybírá s jakým konkrétním projevem druhých se sladí/propojí/nechá inspirovat či usměrňovat a kterému jejich projevu naopak nebude věnovat svoji pozornost a energii, tedy svůj život).

6. Co znamená a obnáší "svébytnost" jako tvůrčí kompetence člověka?

Svébytnost člověka (pokud se k ní stavíme jako k “suveréní tvůrčí kompetenci člověka”)  tvoří dvě – vzájemně propojené – strany, které společně tvoří jednu jednu jedinou pomyslnou “minci”.

Vrozená (přirozená) svébytnost člověka staví či pramení:

1) z “bytostného/přirozeného/vrozeného práva člověka na svobodnou volbu” a současně

2) z jeho “bytostné odpovědnosti “nést za tyto svoje volby” následky ve smyslu nutnosti prožít si na vlastní kůži hmotné dopady/důsledky/odpovědi života stvořené/pramenící z jeho učiněného rozhodnutí a konání (volby).

Shrnutí podmínek pro získání oprávněného přístupu do mojí online holistické poradny zaměřené na “svébytné” řešení situací v duchu Spravedlnosti

1. Záměrem zřízení a otevření této mojí online poradny je podporovat lidi s pomocí práva a v duchu rovnováhy do svojí síly a svébytnosti – a to skrze sdílení mých komplexních znalostí a zkušeností (know-how) tak, aby mohli svoje reálné prožívané situace či nejrůznější obtíže sami samostatně, kreativně a svébytně (tj. zapojením vlastních sil a svého systému vědomí) prakticky řešit, popř. pod mým vedením či dohledem (podporou). Praktické fungování mojí online poradny budu přizpůsobovat tak, aby poradna plnila “kolektivní podporu pro svoje členy” a přinášela “cílenou podporu pro řešení konkrétních situací “svébytně” a zapojením “vlastních sil”.

2. Protože se online poradna “Zákony Rovnováhy” zaměřuje na “kolektivní podporu členů” při “svébytném” řešení konkrétních situací, které si členové vyžádají, anebo které jsou aktuální z hlediska celospolečenského dění, je zřizována jako kterýkoliv jiný projekt “online kolektivní služby ve prospěch celku”. S ohledem na to, že se členy poradny může potenciálně stát velké množství lidí,  které není v silách ani časové kapacity jednoho člověka “obsloužit na bázi klasické poradny” (v rámci které se osobně a individuálně věnuji klientovi v rámci individuální interakce a vztahu), bude tato kolektivní poradna fungovat na bázi tzv. reciproční, tj. vzájemně se obohacující ekonomiky “dar za dar”. Tato ekonomika zajišťuje spravedlivou a férovou a harmonickou výměnu udržující rovnováhu v přijímání a dávání mezi účastníky a dále prakticky podporuje “svébytnost” všech zúčastněných (tzn. tvoření v souladu se sebou, svobodnou volbu, dobrovolnost a odpovědnost za sebe sama, svoje svobodné volby a činy s nimi spojené).

3. Závádací hodnota daru za měsíční členství je 777 Kč a daru za roční členství 6666 Kč (s úsporou 2658 Kč). Placení darů a jejich výběr probíhá “online a automatizovaně” (bez jakéhokoliv ovlivňování osoby ze strany provozovatele, tedy výběr je zcela svobodně na něm). V této hodnotě daru bude poradna fungovat v “testovacím režimu” max. 12 hodin měsíčně a podle zájmu pak parametry členství případně upravím.

4. Dar v hodnotě vybraného typu členství “Poradna Zákony Rovnováhy” se platí buď skrze online platební bránu Pays, anebo převodem na tento účet: 3333666699/2010, IBAN:CZ1520100000002600603672, SWIFT/BIC KOD: FIOBCZPPXXX, a to na základě online formuláře, po jehož vyplnění a odeslání z webu https://www.zakonyrovnovahy.cz/?page_id=13864 daná osoba obdrží na svůj zadaný e-mail doklad o úhradě daru včetně potvrzující a specifikující „konkrétní výměnu jeho daru za jím vybraný dar (kterým je měsíční nebo roční členství v Poradně, popř. jiné dary v nabídce přístupné pro členy poradny). Platba se provádí bezhotovostně, a to převodem na uvedený účet.

5. Výběr členství a zaplacení hodnoty daru se provádí zde: https://www.zakonyrovnovahy.cz/?page_id=11543

6“Online poradna” bude probíhat v daném měsíci vždy v termínech vypsaných na mém webu www.zakonyrovnovahy.cz plus budou také avizované ve  facebookové skupině “Komunita Zákony Rovnováhy”. Online poradna bude probíhat v “místnosti” pod touto skupinou, do které budou pozváni vybraní členové poradny, popř. může probíhat i jinou online formou po dohodě se členy. Pokud nejste ještě členem této komunity, vstoupit do komunity zdarma můžete zde:   https://www.facebook.com/groups/komunitazakonyrovnovahy. 

7. Samotný obsah poradny bude zohledňovat “kolektivně žádaná témata”, která si členové vyžádají, anebo které jsou aktuální z hlediska celospolečenského dění.

8. Ve skupině “Zákony Rovnováhy”, anebo na můj email: podpora@zakonyrovnovahy.cz mi členové poradny mohou vkládat či zasílat “konkrétní témata či dotazy”, které se mohou osobně dotýkat více lidí a mohou tedy oslovit či posloužit členům poradny.  Ta témata a konkrétní dotazy, která budu považovat za aktuální, zajímavá či využitelná pro celek, zpracuji formou videa, anebo se k nim vyjádřím v rámci pravidelného živého vysílání, popř. na ně v případě širokého zájmu uspořádám podrobnou on-line přednášku, popř. dané téma rozpracuji do cyklu navazujících přednášek.

9. V poradně naopak nemohu a nebudu zodpovídat ani zpracovávat “individuální či specifické dotazy”, které nebudu moci zodpovědně vyhodnotit, zpracovat či zodpovědět bez detailnějšího seznámení se s vaší osobní konkrétní situací, vaším postojem, prožíváním, jednáním vdané věci, popř. dalšími relevantními faktory. Takovéto individuální dotazy či žádosti o podporu s řešením vašich situací, které nevyberu, vám ráda zodpovím v rámci individuální placené konzultace, popř. napomohu “v roli průvodce” prakticky řešit v rámci  “individuální podpory poskytované na míru”. 

Těším na spolu-tvoření 🙂

Daniela Šenarová